Urząd Miejski w Radomiu

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)                                     
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Postępowanie o wymeldowanie jest wszczynane na wniosek strony (niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) lub z urzędu.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. (można uiścić na miejscu)
 • Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

      Urząd Miejski w Radomiu  

   PEKAO S.A. II O/Radom

   Nr rachunku: 52124032591111001013406544

                                                                                                    

Termin załatwienia sprawy:

 • Dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – 1 miesiąc,
 • Dla sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

 

Forma załatwienia sprawy:

 • Decyzja administracyjna

 

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja

 

Uwagi:

 • Wymeldowanie decyzją administracyjną (art. 35 ustawy o ewidencji ludności) uzależnione jest od spełnienia przesłanki opuszczenia miejsca pobytu stałego i nie dopełnienia obowiązku wymeldowania się,
 • Postępowanie dowodowe winno wykazać, iż osoba, która ma być wymeldowana  z lokalu nie zamieszkuje w nim,
 • W przypadku stwierdzenia, że została spełniona ww. przesłanka wydana zostaje decyzja orzekająca wymeldowanie.

 

Miejsce Składania Dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9

tel. 48 36-20-845, 48 36-20-849.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry