Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/meldunki-ewidencja-ludn/29885,Wydawanie-zaswiadczen-dotyczacych-zameldowania-lub-wymeldowania-z-akt-ewidencji-.html
2021-10-21, 22:56

Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna:    

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia (gotowy druk – dostępny na miejscu)
 • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 • Oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. ( można uiścić na miejscu )
 • Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

      Urząd Miejski w Radomiu  

   PEKAO S.A. II O/Radom

   Nr rachunku: 52124032591111001013406544

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, parter, pok. nr 2

tel. 48 36-20-382, 48 36-20-214, 48 36-20-880

 

Uwagi:

 • Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia
 • Druki podania dostępne na miejscu

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony