Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnianie danych z rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców

Podstawa prawna:

 • Art. 46 i art. 53 ustawy z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za  udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2523)

Dane mogą być udostępnione:

 • Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • Jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny  w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Wymagane dokumenty:  

 • Wypełniony wniosek  o udostępnienie danych z rejestru Pesel, rejestrów   mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców. (druk w załączeniu)   
 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • Dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia opłaty
 • Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do wniosku, postanowienia i decyzje innych organów, kopie umów).

Opłata:              

 • Opłata ustawowa  za jednostkową informację w wysokości 31 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych)  
 • Opłaty są wpłacane na konto:

Urząd Miejski w Radomiu  

Wydział Księgowości PEKAO S.A. II O/Radom

Nr rachunku: 23124032591111000029892347

 

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Miejsce składania dokumentów:           

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, I klatka, parter, pok. nr 11

tel.  48   36-20-848

fax.  48  36-20-786

e-mail  wso@umradom.pl,  rel@umradom.pl

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry