Urząd Miejski w Radomiu

Podstawa prawna

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Kodeks wykroczeń
Inne przepisy szczególne

 

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty związane ze skargą Konsumenta.

Wniosek /skarga/ składane na piśmie powinny zawierać na końcu uwagę:

W związku ze skargą skierowaną do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w dniu jw. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmian.), wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych przez miejskiego rzecznika konsumentów w celu podjęcia w podmiotach, których skarga dotyczy i związanych z przedmiotem skargi interwencji w sprawie przedłożonej rzecznikowi.

Radom,. dnia....................................... ...............................................

(podpis zgłaszającego)

Brak oświadczenia ww treści może stanowić podstawę wstrzymania działań rzecznika w danej sprawie.

 

Opłaty

Konsument nie ponosi opłat z tytułu pomocy udzielanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Nie wnosi także opłat z tytułu składanych dokumentów i załączników.

 

Termin załatwienia sprawy

Indywidualny, zależny od rodzaju sprawy. Rzecznik nie działa w trybie przepisów KPA.

 

Uwagi

Kompetencja: Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Rwańska 16  tel. 362 09 10

Definicje Ustawowe Konsumenta (nie ma w prawie konsumenckim jednej definicji):

Przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomej od dnia 01 stycznia 2003 r.:
Konsument - osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny); z wyłączeniem sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości.

Powyższa definicję stosuje się również przy umowie dostawy, o dzieło i sprzedaży komisowej rzeczy ruchomej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Przy umowach kredytu konsumenckiego:
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów realizowane są zarówno telefonicznie jak i udzielane osobiście przez Rzecznika.

W innych sprawach Rzecznik może podejmować działania wyłącznie w sprawach zgłaszanych na piśmie.

W sprawach publicznoprawnych wystąpienie jednego Konsumenta nie może stanowić podstawy do podjęcia działań przez Rzecznika.

Sposób załatwienia sprawy ustala Rzecznik. Konsument nie ma podstaw prawnych żądania określonego sposobu działania Rzecznika.

Rzecznik Konsumentów nie wydaje żadnych decyzji w sprawach będących w jego kompetencjach.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 10.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Majewski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry