Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

 Procedura wydania zezwolenia na imprezę masową

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „organem”, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezbędne załączniki wymagane ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W tym przypadku wydanie opinii (Komendanta Miejskiego Policji, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego) następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie. W tym przypadku wymagane dokumenty do wydania zezwolenia na imprezę masową należy złożyć do organu niezwłocznie.

Dodatkowe informacje:

Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz spełnia wymogi w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie.                                                                                                                                       

Rodzaje imprez masowych - impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

1. Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, lub zorganizowane oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub telebimach. Odbywająca się na: a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

2. Masowa impreza sportowa - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

3. Mecz piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

4. Impreza masowa podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

 

Opłaty:

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

• od wydania zezwolenia - 82 zł

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Numer konta:

Pekao SA II/O Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna.

 

Termin załatwienia:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616);

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).


 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9 pok. nr 204 (II klatka II piętro)

26-600 Radom

nr tel. 48 36 20 519

 

       

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 22.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Banaszkiewicz Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kajtowska Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kajtowska

Opcje strony

do góry