Urząd Miejski w Radomiu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

wniosek o wpis: ONLINE

wniosek o zmianę wpisu: ONLINE

Podstawa prawna:

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.)

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Radomia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 

Wniosek o dokonanie wpisu  oraz oświadczenie są do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub na stronie www.radom.pl

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

§  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§  oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu)

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Opłaty:

1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. 25 zł – oplata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.

3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

4. Opłatę należy wpłacić na konto:

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Referat Kontroli pok.302, tel. (48) 36-20-684

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia o tym wpisie z informacją
o nadanym numerze rejestrowym.

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

 

Klauzula informacyjna

W związku z podpisaniem  wniosku przez pełnomocnika informuje się, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016):

  1. Administratorem danych osobowych pełnomocnika jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –  na podstawie Art. 6 ust. 1
    lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Pełnomocnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2011
Data modyfikacji : 01.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry