Urząd Miejski w Radomiu

Podziały nieruchomości

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - art. 96 ustawy (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 65 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz.U. z 2020r, poz. 1546 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r poz 256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny tj. właściciela, użytkownika wieczystego.
 2. Załączniki do wniosku:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku założonej księgi wieczystej odpis z KW lub oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt. 4 i ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze  wskazaniem numeru danej księgi .
  Oświadczenie – zgodnie z art. 116 ust. 2a cytowanej ustawy - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (3 egz.) wraz z mapą orientacji w skali 1:5000 (2 egz.),
 •  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego),
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • rzuty kondygnacji budynku - w przypadku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku (2 egz.),
 • dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 • odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).
 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Architektury (w formie postanowienia), co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego, co do zgodności z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, organ zawiadamia stronę o konieczności dołączenia do wniosku o podział dokumentów określonych w art. 97, ust. 1a, pkt. 5-8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiących podstawę wydania decyzji zatwierdzającej podział  tj.:
 • protokołu z przyjęcia granic nieruchomości
 • wykazu zmian gruntowych,
 • wykazu  synchronizacyjnego,  jeżeli  oznaczenie  działek  gruntu w katastrze nieruchomości jest  inne niż  w księdze wieczystej,
 • mapy z projektem podziału - wykonanej zgodnie z ustaleniami zawartymi w postanowieniu  oraz zgodnie z załącznikiem graficznym do postanowienia.

Przedmiotowe dokumenty sporządza jednostka wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie wnioskodawcy – dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Brak przedstawienia w zakreślonym terminie dokumentów jw. skutkował będzie wydaniem decyzji odmawiającej zatwierdzenia podziału nieruchomości. Do czasu przedłożenia wymaganych prawem dokumentów  - zgodnie z art. 98 § 1 kpa - istnieje możliwość zawieszenia postępowania o podział nieruchomości (na zgodny wniosek stron). 

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19

 

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

 

Termin załatwienia

sprawy

Nie później niż w ciągu 30  dni - od daty przedłożenia przez wnioskodawcę zaewidencjonowanej mapy z projektem podziału

 

Forma załatwienia

sprawy

 

 

Tryb odwoławczy

 

 

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Uwagi

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości
pok. 338 tel. (048) 36 20 320

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Horwat
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry