Urząd Miejski w Radomiu

Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 276 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz.U. z 2020r, poz. 1546 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r poz. 256 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji  miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012.0.125).

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie  numeru porządkowego – druk Nr ON_wzór1

Załączniki:

  • dla budynku istniejącego tj.oddanego do użytku:

- kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy (jeżeli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków),

- potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania

  • dla budynku w trakcie budowy:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym - do wglądu

- kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku - do wglądu

  • dla budynku prognozowanego do wybudowania:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym - do wglądu

- w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę także kopia tego dokumentu wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku - do wglądu

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

 

Opłaty

 

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego

nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

Wg terminów określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

 

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zawiadomienia  o ustaleniu numeru porządkowego - czynność o charakterze

technicznym, podlegająca zaskarżeniu do sądu.

Uwagi

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości
pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Horwat
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry