Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla miasta Radomia

Podstawa prawna   

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków
  o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
  i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r., poz. 1322)
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia  2021 r. w sprawie organizacji
  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021r., poz. 820)
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września    2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018r., poz. 29).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

 

Wymagane dokumenty     

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uszczegółowieniem wniosku – odpłatnie

 

      Na druku zgodnym z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r., poz. 1322)

 

 1. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym – nieodpłatnie

 

      Na formularzu zgodnym z  załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018r., poz. 29).

 

We wniosku należy określić koniecznie:

- nazwę podmiotu ubiegającego się o dane

- podstawę prawną realizacji zadania publicznego

- wskazać zadanie publiczne i podstawę prawną realizacji przez podmiot ubiegający się o dane

- określić rejestr publiczny z którego maja być udostępnione dane

- zasięg przestrzenny udostępnianych danych

- formę udostępniania danych (dane wektorowe, dane poprzez usługi sieciowe itp.)

- okres udostępniania danych

- datę, podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot

- e-mail lub telefon (ułatwią komunikację i sprawne załatwienie wniosku).

 

Do zamówienia należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego, że zadanie to realizowane jest jako zadanie publiczne, lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginały ww. dokumentów powinny być wydane przez jednostki realizujące zadanie publiczne.

 1. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę prawną lub fizyczną. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z zasadami opisanymi
  w ustawie o opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów   

 • osobiście - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pok.42, tel. 48 36 20 420 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
 • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
  - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

 

 

 

 Opłaty   

  1. na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 

 • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ale po złożeniu wniosku oraz otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.
 • Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

 

  1. na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

Jeśli zostaną spełnione wymogi prawne, będzie podstawa udostępnienia danych nieodpłatnie w celu realizacji zadania publicznego.

 

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Sposób zapłaty:

 

 • opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376
 • opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom
  konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.)

 

Termin załatwienia sprawy    

 

  1. dla wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 

 • Niezwłocznie, z zachowaniem kolejności zgłoszeń oraz uwzględnieniem ilości przyjętych wniosków.
 • Inny, po uzgodnieniu z Zamawiającym (w przypadku bardzo obszernego i skomplikowanego zamówienia lub przesłany drogą elektroniczną).

 

2.  dla wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

Niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie materiałów. W uzasadnionych przypadkach o technicznym charakterze termin ten może ulec zmianie i zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

 

Forma załatwienia sprawy     

 

  1. dla wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 • Wydanie poświadczonej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.
 • Wydanie zbiorów danych z poszczególnych baz danych wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.
 • Decyzja administracyjna w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

2.  dla wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

Faktyczne wydanie danych tylko w postaci elektronicznej, wygenerowanie licencji.

Decyzja administracyjna w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry