Urząd Miejski w Radomiu

Przyjęcia, potwierdzenia i opracowania zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

 Podstawa prawna   

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.04.2020r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 782)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r., poz. 1316)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków
  o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
  i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r., poz. 1322)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania
  i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020r., poz. 1429 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia  2021 r. w sprawie organizacji
  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021r., poz. 820)

 

Sposób zgłaszania prac geodezyjnych    

 

Wypełnione formularza zgłoszenie pracy geodezyjnej :

 1. w formie elektronicznej za pomocą E-Usługi dla geodetów, dostępnej pod adresem https://ikerg.modgik.radom.pl/

Szczegółowe informacje związane ze zgłoszeniem elektronicznym, można uzyskać pod numerem tel. 48 362 05 64, lub drogą mailową : modgik@umradom.pl

 1. w formie analogowej  w 2-ch egzemplarzach

Wzór formularza zgłoszenie w formie analogowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury

 

Miejsce składania dokumentów   

 - osobiście – Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kolińskiego 30,

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pok.40 (parter) tel. 48 36 20 565 od poniedziałku  do piątku  w godz. 8:00 -15:00. W okresie pandemii wnioski składane do urny – wejście od Ul. Kilińskiego 30)

 

Opłaty   

 1. Za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub jego uzupełnieniem pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
 2. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

 

Sposób zapłaty

Opłaty można dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- wpłata na konto Gminy Miasta Radomia, Bank PEKAO II O/Radom nr konta: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376,

- poprzez płatność elektroniczną po zalogowaniu na stronie https://ikerg.modgik.radom.pl/

 

Termin załatwienia sprawy           

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymując zgłoszenie pracy geodezyjnej, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów niezwłocznie lub nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty. Termin ten ma także zastosowanie do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. 

 

Forma załatwienia sprawy            

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymując zgłoszenie pracy geodezyjnej, udostępnia kopie zbiorów danych lub inne materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego danego zgłoszenia pracy wraz z informacją o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem. Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych na etapie zgłoszenia lub jego uzupełnienia MODGiK i wykonawca mogą uzgodnić inny termin udostępnienia materiałów. Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac MODGiK udostępnia wskazane w wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac.

 

Materiały zasobu udostępniane są w postaci elektronicznej za pomocą e-usługi dla geodetów (i.Kerg) lub na adres mailowy (dot. zgłoszeń składanych w formie analogowej) w postaci szyfrowanych plików mając na względzie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

 

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry