Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

1. PODSTAWA PRAWNA

2. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, (Załącznik nr 1);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w mieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w tym:

- w przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego przez pracodawcę posiadającego kwalifikacje inne niż tytuł mistrza, oświadczenie o posiadanym stażu pracy w zawodzie, którego naucza, (Załącznik nr 2);

- w przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego przez osobę zatrudnioną u pracodawcy nieposiadającą tytułu mistrza, dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie, którego naucza;

 • w przypadku osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnionej u pracodawcy i prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego, dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy albo zatrudnienie u pracodawcy;
 • w związku ze zmianą nazwiska – poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo umowa spółki;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia świadectwa pracy młodocianego;
 • kopie świadectw pracy młodocianego za okresy nauki zawodu u poprzednich pracodawców,
 • kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenia, potwierdzającego zdanie egzaminu:

 

a) w ramach nauki zawodu:

 - czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.), w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem

- zawodowego w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

b) w ramach przyuczenia do określonej pracy:

 - bezpośrednio u pracodawcy w przypadku młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami,

 - przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, w przypadku młodocianych zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami;

 • oświadczenie, że pracodawca jest lub nie jest rzemieślnikiem zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.) (Załącznik nr 3)
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zaświadczenie z Ochotniczego Hufca Pracy, że młodociany pracownik jest jego uczestnikiem;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de mninimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702),      (Załącznik nr 4 i 5);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis               (Dz. U. z 2024 r. poz. 40), (Załącznik nr 6);
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo;

Uwaga:      załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez  pracodawcę potwierdzone za zgodność z oryginałem

3. ZGŁOSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ ZAWARCIA UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz. 2010, z późn. zm.) O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53, pokój 268.

Metadane

Data publikacji : 09.09.2021
Data modyfikacji : 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grabska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Snopczyński

Opcje strony

do góry