Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 

1. Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r.  poz. 984, z późn. zm.);
  2. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102).

 

 

2. Wymagane dokumenty:

 

I. W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (załącznik nr 2);

5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

7. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 

II. W przypadku nauczycieli, którzy nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 3);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

3. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (załącznik nr 4);

4. Kopia karty oceny pracy zawierająca ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5. Kopia pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

6. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 

 

4. Termin załatwienia sprawy:

 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

 

4. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela:

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela (załącznik nr 5);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Zaświadczenie dyrektora  szkoły/placówki  zawierające informacje dotyczące zatrudnienia w szkole/placówce (załącznik nr 6);

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres pracy w szkole wyższej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

5. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 

 

 

6. Miejsce składania dokumentów:

 

Sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53, pokój 268.

 

 

 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla nauczyciela, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego),

2. Załącznik nr 2 - formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (dla nauczyciela, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego),

3. Załącznik nr 3 - formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla nauczyciela, który nie uzyskał stopnia nauczyciela kontraktowego),

4. Załącznik nr 4 - formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (dla nauczyciela, który nie uzyskał stopnia nauczyciela kontraktowego),

5. Załącznik nr 5 - formularz wniosku o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela,

6. Załącznik nr 6 - formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (załącznik do wniosku z pkt. 5).

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.10.2018
Data modyfikacji : 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grabska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Snopczyński

Opcje strony

do góry