Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia

 

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168 - 182  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia.

(druk do pobrania w załącznikach)

2. Kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

- kopia aktualnego (z ostatnich 3 miesięcy) odpisu z rejestru sądowego, w przypadku osoby prawnej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie pomieszczeniami na prowadzenie szkoły lub placówki, zapewniającymi:

 - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 - realizację innych zadań statutowych,

 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki         zawodu.

4. Informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

 - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 - realizację innych zadań statutowych,

 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
(druk do pobrania w załącznikach)

5. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o której mowa
w punkcie 4.

6. Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa
w punkcie 4.

7. Statut szkoły lub placówki a w przypadku  innej niż przedszkole formy prowadzenia wychowania przedszkolnego - projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

8. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

(druk do pobrania w załącznikach)

9. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

(druk do pobrania w załącznikach)

10. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

11. Pozytywna opinia ministra właściwego d.s. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych
w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy d.s. zdrowia.

12. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

13. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 dla niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem placówek o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym.

14. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki
w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

 

 

Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać:

 1. Nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania.
 2. Osobę prowadzącą szkołę lub placówkę.
 3. Organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań.
 4. Organizację szkoły lub placówki:

       4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół               artystycznych:

              a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,

      b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym    organizację praktycznej nauki zawodu,

       c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli    szkoła takie kształcenie prowadzi;

       4b) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;

       4c) formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły         policealnej.

 1. Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,
  w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów.
 2. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki.
 3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym, że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
 1. art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1-3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6 – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej
  i mistrzostwa sportowego,
 2. art. 141 ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych.
 1. W przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.  

 

Przepisy art. 172 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 168, art. 169, art. 170 ust. 1 i 2, art. 172 i art. 180 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.  

 

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego winien być opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).

 

 

 

 

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej:

 

 1. Rodzaj działalności (PKD).

Podanie rodzaju działalności jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

W polu Rodzaj działalności podawana jest informacja o przeważającym rodzaju działalności szkoły, placówki oświatowej lub zespołu zgodnie z kodem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W większości przypadków kod PKD jest przypisany jednostce w zależności od typu szkoły lub rodzaju placówki, określonego w polu Typ.

W przypadku placówek oświatowo-wychowawczych (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna oraz niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) oraz niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego należy dokonać wyboru spośród następujących wartości w zależności od faktycznie wykonywanej działalności:

 

1) placówki oświatowo-wychowawcze:

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

dodatkowo w przypadku pozaszkolnej placówki specjalistycznej oraz niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej również:

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

 

2) niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego:

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Przewidywana liczba pracowników.

Podanie przewidywanej liczby pracowników jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON.

Liczba pracowników (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracowników należy doliczyć również wakaty.

Uwaga: kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem”.

 

 

 

Termin realizacji wpisu:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz
z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.  

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:  

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,  

2) datę i numer wpisu do ewidencji,  

3) nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki, 

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,  

5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane,

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w których  kształci szkoła,

7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której    zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Opłaty:
Nie pobiera się opłat.  

 

Miejsce uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Edukacji
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
pokój nr 274
tel. (048) 36 20 783 

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 168 ust. 13 – osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych
w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.  

Zgodnie z art. 170 ust. 1 – prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.  

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa
w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną (art. 178 ust. 1).

 

 

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji:

Zgodnie z art. 168 ust. 12 - organ, o którym mowa w art. 168 ust 1 wydaje decyzję
o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:  

      - zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione  albo poprawione w wyznaczonym terminie,

- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.  

 

Informacja o trybie odwołania:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Metadane

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 17.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry