Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do kształcenia

Kierowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do kształcenia (przepisy)

 

na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r..art.71b ( tekst jednolity Dz.U Nr 67, poz.329 z póź.zm.)

2 .Rozporządzenia MEN z dn.12 lutego 2001r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania ( Dz.U.Nr 13 z 2001r. poz. 114 z póź zm.)

3. Rozporządzenia MEN z dn.11grudnia 2002r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych)

4. Rozporządzenie MEN z dn.20.12.2002r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. ( Dz. U. 01.97.1054 z póź. zm.)

 

1.Zgodnie z art.71b.1 ustawy o systemie oświaty, kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art.2 pkt.5 (specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16.ust.7 realizację obowiązku szkolnego.)

2.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta właściwy lub jednostka samorządu terytorialnego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

-do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą rejonowo Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

-starosta, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) kieruje dziecko do szkoły lub placówki prowadzonej przez dany powiat, odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.02.2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania ( Dz.U.Nr. 13 z 2001r. poz. 114 )

3.Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły lub placówki o której mowa wyżej, starosta tego powiatu, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka zwraca się do innego powiatu lub innej jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej taką szkołę lub placówkę, o przyjęcie dziecka.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry