Urząd Miejski w Radomiu

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

 

 1. art. 18 ust. 1b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr 699/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. poz.6483)

 3. Uchwała Nr 700/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. poz.6484)

 4. Uchwała NR XXVIII/254/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad  usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r. poz.12472)

Przed wydaniem zezwolenia, na sprzedaż w placówce handlowej lub sprzedaż i podawanie w lokalu gastronomicznym, wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Radomiu ul. Struga 1. Komisja w formie postanowienia, wydaje swoją opinię o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z zasadami określonymi w w/w aktach prawnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami

 Załączniki*

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)

*Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez

 • notariusza,
 • albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym,
 • albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • albo na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego sprawę, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pokój nr 3  (parter, budynek Ratusza)

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

tel.  (48) 36-20-503

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust.2 i 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

  Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłat  można dokonać:

 • w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)
 • we wpłatomacie: - Urząd Miejski w Radomiuul. Kilińskiego 30 (parter obok portierni przy wejściu głównym),
 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Ratuszu, Rynek 1,pokój nr 3  lub w pokoju 19 - Biurze Obsługi Mieszkańca UM, ul. Kilińskiego 30) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 UWAGI

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

 Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 36-20-503

 

Załączniki

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 14.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry