Urząd Miejski w Radomiu

KONTROLA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

Podstawa prawna:  art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Aktualne na dzień kontroli dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:

 

  • faktury zakupu towarów,
  • książki przychodów i rozchodów,
  • ewidencje sprzedaży,
  • ewidencje zakupu,
  • deklaracja VAT–7,
  • spis z natury,
  • oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • dobowe lub okresowe raporty fiskalne.
     

2. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić jej prowadzenie.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

 

VI. UWAGI:

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jest ono podstawą naliczenia opłaty na korzystanie z zezwolenia w kolejnym roku jego ważności.

Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu jest podstawą wydania przez organ zezwalający decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2017
Data modyfikacji : 13.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry