Urząd Miejski w Radomiu

ZAWIEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna: art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 162), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wpis o zawieszenie działalności w CEIDG  nie podlega opłacie.

 

WAŻNE: Zawiesić działalność może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Zawieszenie wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Minimalny okres zawieszenia to  30 dni.

Zawieszenie rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Działalność może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony. W przypadku zawieszenia na czas określony działalność zostanie wznowiona z urzędu.

 

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/zawieszenie-i-wznowienie-dzialalnosci .

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

 · samodzielnie, korzystając z KONTA PRZEDSIĘBIORCY i wykorzystując KREATOR WNIOSKU na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0737_00

 · zgłaszając się osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Rynek 1, pok.3 (budynek Ratusza) gdzie Państwa wniosek " od ręki" wypełnimy w systemie CEIDG.

 

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok.3  (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-460, 468

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

· PEŁNOMOCNIK

Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności może być złożony przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej podpisanej przez przedsiębiorcę własnoręcznym podpisem. Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego składana w urzędzie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego albo organ, który dokument wystawił.

Więcej informacji na stronie CEIDG https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/pelnomocnik-do-rejestracji/prowadzenia-dzialalnosci .

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis  zawieszenia w CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

 

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.).

 

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.).

 

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Tu znajdziesz aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 10.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzżbieta Stankiewicz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry