Urząd Miejski w Radomiu

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

 Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Załączniki

 1. Pisemna akceptacja organizatora imprezy
 2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Radomia)

 *Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez

 • notariusza,
 • albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym,
 • albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • albo na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego sprawę, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

 

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 3 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-503

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Wersja elektroniczna dostępna również na stronie www.wrotamazowsza.pl

 Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 181  ust. 3 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i są to odpowiednio:

 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

 

Opłat  można dokonać:

 • w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)
 • we wpłatomacie: - Urząd Miejski w Radomiuul. Kilińskiego 30 (parter obok portierni przy wejściu głównym),
 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć lub w pok. 4 - parter lub Biurze Obsługi Mieszkańca UM, ul. Kilińskiego 30) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej

 

Uwagi

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE WYDAWANE SĄ NA OKRES  MAKSYMALNIE 2 DNI.

 

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 36-20-503

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Stankiewicz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry