Urząd Miejski w Radomiu

Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna:    

Art. 30 b, ust. 1, w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

 

Wymagane dokumenty:       

1. Zgoda właściciela obiektu budowlanego.

2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

5. Projekt rozbiórki – w zależności od potrzeb.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

8. Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku obiektu wpisanego do rejestru Zabytków

9. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter pok. 19

 

Opłaty:          

zgodnie z ustawą z dnia  16.11.2016 o opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

Referat Infrastruktury

Kierownicy Referatu:  

 

Pokój Nr 222, 223

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kijas Wydział Architektury

Opcje strony

do góry