Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Podstawa prawna:    

Art. 71 ust.2, w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

 

Wymagane dokumenty:      

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  4. Opis i  rysunek  określający  usytuowanie  obiektu  budowlanego  w  stosunku  do  granic  nieruchomości i innych obiektów budowlanych  istniejących  lub  budowanych  na  tej  i  sąsiednich  nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
  5. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  7. Ekspertyza  techniczna  wykonana  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska  bądź wielkość lub układ obciążeń.
  8. Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.
  9. Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb.
  10. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter pok. 19

 

Opłaty:          

zgodnie z ustawą z dnia  16.11.2016 o opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

Referat Infrastruktury

Kierownicy Referatu:  

 

Pokój Nr 222, 223

 

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Data modyfikacji : 07.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kijas Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry