Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja kandydatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

INFORMACJA DOT. REJESTRACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY POWIATOWEJ MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

 REJESTRACJA KANDYDATÓW

do  4 września 2023  -  zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Okręgowej Komisji Wyborczej 

do 8 września 2023 - zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Okręgowej Komisji Wyborczej w dodatkowym naborze

Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej i w miejscach zwyczajowo przyjętych w danej gminie, następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 uchwały.

W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia

 

dokumenty dla kandydata - osoby fizycznej - na członka Rady Powiatowej  

  1. zgłoszenie kandydata
  2. lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się:  Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia.

  dokumenty dla kandydata - osoby prawnej - na członka Rady Powiatowej   

  1. zgłoszenie kandydata 
  2. lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  

Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej dodatkowo załącza się: dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Instrukcja przy wypełnianiu listy poparcia dla kandydata

1.Część tytułowa listy, zawierająca nazwisko kandydata, powtarzana jest na każdej stronie listy. Najlepiej więc powielić wzór listy i zliczać po 10 nazwisk. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków izby, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

2.Gdy poparcia udziela osoba prawna, w rubryce "nazwisko i imię (imiona)" należy wpisać nazwę osoby prawnej oraz nazwisko i imię przedstawiciela wskazanego przez władze osoby prawnej. W rubryce "adres zamieszkania" podaje się adres siedziby osoby prawnej, w rubryce zaś "seria i numer dowodu osobistego" podaje się serię i numer dowodu osobistego przedstawiciela osoby prawnej. Przedstawiciel osoby prawnej składa swój podpis w ostatniej rubryce listy.

3.W miejscowościach, w których nie ma ulic, adres zamieszkania może obejmować tylko nazwę wsi i nr posesji, a jeśli nie ma ustalonej numeracji posesji - tylko nazwę wsi.

4.Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi.

5.Nieczytelnie wpisanie danych osoby popierającej zgłoszenie, brak podpisu tej osoby lub pominięcie niektórych danych wskazanych we wzorze albo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pominięcie nazwiska osoby, której dotyczy uchybienie, przy ustalaniu liczby osób udzielających poparcia.

Metadane

Data publikacji : 04.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Czyż Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

do góry