Urząd Miejski w Radomiu

Skarbnik Miasta

Sławomir Szlachetka 

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. pok.322 
tel. (48) 36 20 442 
e-mail: skarbnik@umradom.pl   

 

Powołany na stanowisko Skarbnika Miasta Radomia przez Radę Miejską z dniem 5 kwietnia 2011 - uchwała RM nr 86/2011 z dnia 4 kwietnia 2011

 

Skarbnik jest Głównym Księgowym Budżetu Gminy i zapewnia prawidłową realizację zadań finansowych Miasta z uwzględnieniem zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

1) wykonuje zadania i kompetencje określone przez Prezydenta, według właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi Miasta oraz obsługą finansowo – księgową Miasta;

2) koordynuje i kontroluje prace dotyczące opracowywania projektu budżetu Miasta, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych (limitów finansowych);

3) czuwa nad prawidłowością realizacji budżetu Miasta;

4) dokonuje analizy budżetu pod kątem wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa, pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Miasta, zapewnia bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania, umożliwiające Radzie i Prezydentowi ocenę sytuacji finansowej Miasta.

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Miasta, w tym nad podległymi Prezydentowi jednostkami organizacyjnymi;

6) dokonuje kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych;

7) zapewnia prawidłowe dysponowanie pozabudżetowymi środkami finansowymi;

8) podpisuje (kontrasygnuje) oświadczenia woli składane w imieniu Miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych;

9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Prezydenta w zakresie swojego działania. 


Skarbnikowi Miasta podlegają:   

Wydział Budżetu

Wydział Podatków 

Wydział Księgowości Urzędu

Wydział Windykacji

Biuro Skarbnika

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

 

Skarbnik ponosi odpowiedzialność za:

1) dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

2) skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

3) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych

4) przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry