Urząd Miejski w Radomiu

symbol ZS

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor Elwira Skoczek

ul. Żeromskiego 53

pok. 182,     tel. (48) 36 20 942,

     fax: (48) 36 20 946

e-mail: zdrowie@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż

ubezpieczone, spełniającym kryteria określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych,

2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie prawa

do dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu,

3. prowadzenie spraw dotyczących dopłat w ramach Programu Mieszkanie Plus,

4. prowadzenie działań związanych z realizacją porozumień zawieranych na podstawie ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości

wydatków na jego opiekę i wychowanie,

5. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

6. zabezpieczenie majątku ruchomego stanowiącego przedmiot spadku jaki nabyła Gmina po zmarłym

mieszkańcu w przypadku braku spadkobiercy ustawowego,

7. sprawowanie nadzoru zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o działalności leczniczej nad:

1) Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego

2) Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

8. nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Żłobków „Radomirek” w Radomiu

oraz Miejskim Centrum Usług Wspólnych w Radomiu,

9. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o repatriacji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych

organów,

10. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

11. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wynikających z ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów,

12. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności leczniczej, ustawy prawo farmaceutyczne,

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o zdrowiu publicznym,

13. promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia, opracowywanie

i realizacja programów polityki zdrowotnej,

14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

15. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na podstawie przepisów

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie

współfinansowania kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej,

16. udzielanie i upowszechnianie informacji służących osobom niepełnosprawnym w celu uzyskania właściwej

pomocy i wsparcia, a także wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie,

17. realizacja Programu „Karta Rodzina Plus”,

18. realizacja Programu „Radomska Karta Seniora”,

19. wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska

Karta Seniora,

20. realizacja Programu ,,Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”,

21. prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów.

Metadane

Data publikacji : 09.03.2011
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry