Urząd Miejski w Radomiu

symbol SO

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Dyrektor - Dorota Staszek

ul. Moniuszki 9

pok. 200,   tel (48) 36 20 789

            tel/fax (48) 36 20 786

e-mail: wso@umradom.pl 

 

Zastępca dyrektora - Dorota Banaszkiewicz

ul. Moniuszki 9

pok. 200,   tel/fax (48) 36 20 786

e-mail: sekretariat.wso@umradom.pl

 

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 880

załatw sprawę

 

Referat Dowodów Osobistych

ul. Moniuszki 9

pok. 8 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

 załatw sprawę

 

Stanowisko ds. stowarzyszeń i imprez masowych

ul. Moniuszki 9

pok. 210 (I klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 585

załatw sprawę

  

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania dowodów

osobistych;

2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych;

3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i

wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;

4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych;

5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste

wydane przez Prezydenta Miasta Radomia;

6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców;

8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów

Osobistych na podstawie wniosków o udostępnianie danych wpływających do Wydziału Spraw

Obywatelskich;

9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za

granicą;

10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz

nadawania numeru PESEL;

11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich

i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;

12. udostępnianie placówkom oświatowym danych z rejestru mieszkańców dot. uczniów;

13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji

administracyjnych w tym zakresie;

14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym

Biurem Wyborczym;

15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego;

16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru

Wyborców;

17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych

z wyborami, referendami i spisem powszechnym;

18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych;

19. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo

o stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie;

20. wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry