Urząd Miejski w Radomiu

symbol SO

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


Dyrektor Wydziału  
Dorota Banaszkiewicz  - Koordynator ds. dostępności
ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 200 (II klatka, II piętro) 
tel./fax (48) 36-20-786
e-mail: wso@umradom.pl
            sekretariat.wso@umradom.pl
            
dostepnosc@umradom.pl


REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI
Kierownik Referatu
Sylwia Kajtowska 

ul. Moniuszki 9
pok. 9 (I klatka, parter) 
tel. (48) 36 20 382
              36 20 214
              36 20 848

REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH
Kierownik Referatu
Beata Gospodarczyk

ul. Moniuszki 9
pok. 9 (I klatka, parter)
tel. (48) 36 20 787
              36 20 664
              36 20 847
              36 20 310

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
Starszy inspektor

Koordynator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Milena Raguszewska
ul. Moniuszki 9
pok. 202 (II klatka II piętro) 
tel. (48) 36 20 845
              36 20 849

 

Do zadań Wydziału należy:

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności, w tym m.in.:

1) dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz

wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

2) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL,

3) prowadzenie rejestru mieszkańców,

4) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych

w tym zakresie;

2. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dowodach osobistych, w tym m.in.:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych,

2) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie

zaświadczeń w tym zakresie,

3) udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej

z dowodami osobistymi;

3. przekazywanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz ich aktualizowanie i usuwanie;

4. prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców i sporządzaniem spisów wyborców, tj.:

1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

2) sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów,

3) sporządzanie sprawozdań z rejestru wyborców,

4) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

5) udostępnianie rejestru i spisu wyborców,

6) sporządzanie na wniosek wyborcy aktu pełnomocnictwa do głosowania, odmawianie sporządzenia aktu

oraz prowadzenie wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania;

5. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie

imprez masowych;

6. wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

 

załatw sprawę 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Banaszkiewicz Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kajtowska Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kajtowska

Opcje strony

do góry