Urząd Miejski w Radomiu

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

p.o. dyrektora  Rafał Górski

ul.  Kilińskiego 30 pok. 310, 

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

e-mail: srodowisko@umradom.pl

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku,

2. przygotowywanie, nadzór i realizacja programów i planów dot. ochrony środowiska dla Miasta

Radomia,

3. współpraca i kontrola realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym w zakresie

ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

4. Z zakresu zieleni i rolnictwa:

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalenie wysokości pobieranych z

tego tytułu opłat,

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej,

3) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie zieleni oraz

usuwanie drzew i krzewów niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa

Unii Europejskiej,

5) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu

Państwa,

6) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących

własności Skarbu Państwa,

7) przygotowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu

lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i

wspólnot gruntowych,

8) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

9) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazów chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

10) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

11) opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich polnych,

12) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

13) podejmowanie zleconych gminie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

14) orzekanie o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia okrutnie traktowanego

lub zaniedbywanego,

15) udzielanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

16) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt i realizacja zadań wskazanych w programie,

17) prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Radomiu,

18) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

ochrony zwierząt,

19) kontrola wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz rozliczanie

dotacji przyznanych na ich realizacje,

20) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami,

21) udzielanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i

spalarni zwłok zwierzęcych,

22) prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk

dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

23) realizacja zadań i kompetencji zleconych gminie związanych z organizacją i prowadzeniem

spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych,

24) potwierdzanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

25) kontrola spełnienia obowiązku OC rolników,

26) wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

27) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie pisemnej umowy dzierżawy gruntów,

zawartej co najmniej na 10 lat, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

5. Z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej:

1) rozstrzyganie w drodze decyzji spraw zmiany stanu wody na gruncie,

2) zatwierdzanie w drodze decyzji ugody ustalającej stan wody na gruntach,

3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie:

a) corocznego określenia sezonu kąpielowego,

b) corocznego wykazu kąpielisk lub utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do

kąpieli,

c) wyznaczania granic aglomeracji Radom w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych,

4) prowadzenie ewidencji kąpielisk,

5) prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

6) znakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpieli,

7) rozpowszechnianie informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli w kąpielisku,

8) coroczne przedkładanie Wodom Polskim sprawozdania z realizacji Krajowego Programu

 Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok ubiegły,

9) dokonywanie co dwa lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji Radom,

10) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za szkody poniesione w związku z

wprowadzeniem w strefie ochronnej lub na obszarze ochronnym zakazów, nakazów oraz

ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,

11) wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wód objętych

powszechnym korzystaniem na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem,

12) ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek

wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych,

13) sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Radomki,

14) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków utrzymania porządku i

czystości w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

15) wydawanie decyzji nakładających obowiązek wykonania przyłączenia nieruchomości do

istniejącej sieci kanalizacyjnej,

16) przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,

17) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

18) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni

ścieków,

19) wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

20) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

21) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

22) organizacja opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości,

którzy nie zawarli umów w tym zakresie,

23) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

24) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

25) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

6. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,

2) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie

gazów lub pyłów do powietrza,

4) wydawanie decyzji dotyczących wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z

których emisja nie wymaga pozwolenia,

5) opiniowanie inwestycji w zakresie jej celowości pod kątem ochrony środowiska,

6) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7) wydawanie zaświadczeń dla podmiotów, które nabywają paliwo stałe z przeznaczeniem do

użycia w instalacjach do spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW (z

przeznaczeniem innym niż dalsze wprowadzenie do obrotu dla gospodarstw domowych lub

instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW),

8) zatwierdzanie raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania,

9) zatwierdzanie planu metodyki monitorowania,

10) nakazywanie w drodze decyzji usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych na ich

składowanie lub magazynowanie,

11) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

12) wydawanie i cofanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej podmiotów nieprowadzących działalności w tym

zakresie,

13) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stanowiących

szczególne zagrożenie dla środowiska,

14) wydawanie i cofanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie zbierania,

przetwarzania odpadów,

15) określanie w drodze decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska,

16) wydawanie decyzji w zakresie przeglądu ekologicznego,

17) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia

oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu

właściwego,

18) sporządzanie mapy akustycznej dla miasta,

19) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację wykonanie czynności zmierzających do

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

20) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia

pomiarów wielkości emisji,

21) wprowadzanie informacji do wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,

22) realizacja zadań w zakresie usuwania odpadów z wypadków drogowych,

23) opracowywanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz realizacja zadań z

nich wynikających należących do wydziału,

24) monitorowanie, sprawozdawczość i raportowanie przewidziane w w/w planach i programach,

25) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska w zakresie zadań gminy i powiatu,

26) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia dot. pól

elektromagnetycznych.

7. Z zakresu zieleni miejskiej:

1) koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu

Miejskiego zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni na terenach będących własnością

miasta oraz zarządców obiektów posiadających w swoich zasobach tereny zielni,

2) opiniowanie koncepcji, projektów, programów, strategii, planów, zamierzeń związanych z

kształtowaniem przestrzeni publicznej w tym środowiska przyrodniczego miasta Radomia

(terenów zieleni miejskiej oraz obszarów cennych przyrodniczo) realizowanych przez te

jednostki,

3) współpraca z zespołem prowadzącym konsultacje społeczne przy realizacji nowych obiektów

terenów zieleni oraz modernizacji i rewitalizacji już istniejących,

4) uzgadnianie i opiniowanie zakresów i harmonogramów prac związanych z zakładaniem

(budową), utrzymaniem (pielęgnacją), terenów zieleni oraz ochroną terenów cennych

przyrodniczo (w tym pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego

krajobrazu),

5) planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,

6) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem

zachowywania istniejącej zieleni, tworzenia nowych terenów zieleni, ochrony istniejących

zasobów,

7) udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zielenią w

ramach inwestycji miejskich,

8) opracowywanie wytycznych do projektów zieleni oraz robót wykonawczych zlecanych do

realizacji przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu,

9) przygotowywanie uchwał o ustanowieniu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego,

użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

10) współpraca przy inwentaryzacji terenów zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo,

11) udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

12) opiniowanie koncepcji, projektów, zamierzeń, harmonogramów prac związanych z

kształtowaniem środowiska przyrodniczego „Parku Kulturowego Stary Radom” oraz nadzór

nad wykonywaniem tych prac,

13) współpraca z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zieleni zabytkowej

lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

14) współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody.

8. nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym Gminy Miasta Radomia, a w szczególności

monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w ciepło,

9. nadzór nad realizacją przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Radomiu zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

10. koordynacja i nadzór nad zadaniami i obowiązkami Gminy wynikającymi z ustawy o

elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry