Urząd Miejski w Radomiu

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor Małgorzata Pietraszewska

ul.  Kilińskiego 30 pok. 310, 

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

e-mail: srodowisko@umradom.pl

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku,

2. przygotowywanie, nadzór i realizacja programów i planów dotyczących ochrony środowiska dla miasta Radomia,

3. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań

gminy i powiatu,

4. współpraca i kontrola realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony

zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

5. popularyzacja ochrony środowiska i przyrody oraz prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej,

6. Z zakresu zieleni i rolnictwa:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

b) przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność

osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c) wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie zieleni oraz usuwanie drzew

I krzewów niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów utrudniających

widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

wynikających z ustawy o transporcie kolejowym,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach drzew lub krzewów stanowiących przeszkody

lotnicze, wynikających z ustawy Prawo lotnicze,

4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

5) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6) kontrola przestrzegania przepisów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających

z prawa łowieckiego, w tym:

a) zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

b) zgód na odstąpienie od zakazów chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

c) wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

7) opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich polnych oraz rocznych planów łowieckich,

8) podejmowanie zleconych gminie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

9) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na

prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz prowadzenie

ewidencji w zakresie udzielonych i cofniętych zezwoleń,

10) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt i realizacja zadań wskazanych w programie,

11) prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu,

12) realizacja zadań i kompetencji zleconych gminie związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych oraz

wyborów do izb rolniczych,

13) potwierdzanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

14) kontrola spełnienia obowiązku OC rolników,

15) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym zezwoleń na wyłączanie gruntów

rolnych z produkcji rolniczej, wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

16) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie pisemnej umowy dzierżawy gruntów, zawartej co najmniej

na 10 lat, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

7. Z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej:

1) prowadzenie spraw dotyczących ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne i przepisów wykonawczych, w zakresie właściwości

Prezydenta Miasta Radomia,

3) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach

bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonywania

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

4) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

5) udzielanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości

ciekłych, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6) realizacja pozostałych zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zakresie gospodarki ściekowej,

7) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

8) prowadzenie procesu rejestracji jednostek pływających w trybie określonym ustawą o rejestracji jachtów

I innych jednostek pływających o długości do 24 m,

9) nadzór nad realizacją przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Radomiu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, w tym:

a) pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

b) zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie w zakresie emisji substancji do powietrza nie wymaga

pozwolenia,

c) wydawania decyzji ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji

substancji do powietrza,

d) wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami

do emisji gazów cieplarnianych,

e) zaświadczeń dla podmiotów, które nabywają paliwo stałe z przeznaczeniem do użycia w instalacjach do

spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW (z przeznaczeniem innym niż dalsze

wprowadzenie do obrotu dla gospodarstw domowych lub instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej

mniejszej niż 1 MW),

f) zatwierdzania raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń zintegrowanych,

3) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, w tym zgłoszeń

eksploatacji instalacji pól elektromagnetycznych, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

4) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem, w tym:

a) określania dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska, wykonania przeglądu

ekologicznego, nakładania na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia

oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

b) sporządzenia mapy akustycznej dla Miasta,

5) prowadzenie spraw dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym realizacja zadań

wskazanych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia w zakresie

odbioru i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, w tym:

a) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających

zbieranie oraz przetwarzanie odpadów,

b) wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

c) nakazywania w drodze decyzji usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych na ich składowanie

lub magazynowanie,

7) opracowywanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz realizacja zadań z nich

wynikających należących do Wydziału, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i raportowanie

przewidziane w ww. planach i programach,

8) opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta

Radomia oraz nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym Gminy Miasta Radomia, a w szczególności

monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w ciepło,

9) koordynacja i nadzór nad zadaniami i obowiązkami Gminy wynikającymi z ustawy o elektromobilności

I paliwach alternatywnych.

9. Z zakresu ochrony i rozwoju przyrody:

1) koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego

zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni na terenach będących własnością miasta oraz zarządców

obiektów posiadających w swoich zasobach tereny zielni,

2) opiniowanie koncepcji, projektów, programów, strategii, planów, zamierzeń (harmonogramów prac)

związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w tym środowiska przyrodniczego miasta Radomia

(terenów zieleni miejskiej oraz obszarów cennych przyrodniczo i chronionych),

3) planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,

4) nadzór merytoryczny nad Parkiem Kulturowym Stary Radom w zakresie przyrodniczym,

5) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania

istniejącej zieleni, tworzenia nowych terenów zieleni, ochrony istniejących zasobów, przyrodniczych (pomniki

przyrody, użytki ekologiczne),

6) realizacja zadań związanych z tworzeniem i zachowaniem form ochrony przyrody: pomników przyrody,

stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

7) udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów na terenie miasta, z wyłączeniem pasów

drogowych i terenów utrzymywanych przez Zakład Usług Komunalnych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 08.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry