Urząd Miejski w Radomiu

symbol WNP

 

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych  

Symbol WNP

dyrektor Ludwika Seliga
pok. 298, 298a
tel. 48 36 20 218
e-mail: gis@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. digitalizacja danych dotyczących nieruchomości publicznych,

2. zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,

3. bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,

4. opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej,

5. wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych,

6. zarządzanie i przetwarzanie w obrębie baz danych,

7. przygotowywanie prezentacji graficznej i tekstowej danych,

8. udostępnianie danych za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej,

9. opracowywanie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o nabycie prawa własności w drodze

zasiedzenia,

10. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin

Wyznaniowych Żydowskich,

11. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Polskiego

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

12. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w trybie

dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich,

13. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w trybie

przepisów Kodeksu Napoleona,

14. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych w oparciu o system

dziedzinowy EN,

15. prowadzenie zbiorów dowodów zmian w formie cyfrowej i papierowej,

16. przygotowywanie dokumentów księgowych, uwzględniających zmiany dokonywane

w prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych,

17. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego w Radomiu o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu- Radom i Skarbu Państwa, w tym do uzgadniania treści ksiąg wieczystych

z rzeczywistym stanem prawnym w drodze postępowania sądowego,

18. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom,

Skarbu Państwa w trybie administracyjno – prawnym, w tym: komunalizacja, powiatyzacja,

nabywanie własności gruntów zajętych pod drogi publiczne,

19. przygotowywanie i zlecanie do wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,

20. doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów miasta Radomia z danymi w

komunalizacji, powiatyzacji oraz danymi wieczysto – księgowymi,

21. przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu nabywania nieruchomości w trybie

postępowania spadkowego na rzecz Gminy Miasta Radomia lub Skarbu Państwa,

22. reprezentowanie Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom oraz Skarbu

Państwa w czynnościach zmierzających do ustalania przebiegu granic nieruchomości, ustalania

punktów granicznych,

23. przygotowywanie wniosków o wykreślenie hipotek i obciążeń z ksiąg wieczystych,

24. regulowanie stanów prawnych nieruchomości wspólnot wiejskich oraz wspólnot gromadzkich,

25. prowadzenie zadań związanych z budżetem Wydziału,

26. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na podstawie

układów indeminizacyjnych,

27. tworzenie planu wykorzystania zasobu w zakresie zadań Wydziału.

28. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,
29. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu

Państwa bez tytułu prawnego,

30. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie,

31. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Skarbu Państwa, udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów płatności

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

32. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości

Skarbu Państwa,

33. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

naliczanie, udzielanie bonifikat, rozkładanie na raty, przesuwanie terminów płatności oraz

waloryzacja opłat przekształceniowych,

34. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom

organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,

35. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

36. rozpatrywanie wniosków zarządców o wynajmowanie (wydzierżawianie, użyczanie)

nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,

37. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa w

drodze umowy bądź sądownie,

38. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa,

39. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej

40. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym

własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu Państwa jako współwłaściciela

nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, udział

w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Skarb Państwa posiada lokale mieszkalne

41. udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia na rzecz Skarbu Państwa

odszkodowań za drogi publiczne,

42. prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań w trybie ustawy o rodzinnych

ogrodach działkowych,

43. sporządzanie planów realizacji polityki Skarbu Państwa i rocznych sprawozdań do Wojewody z

gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości,

44. reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych, w których Skarb Państwa jest stroną postępowania z wyjątkiem spraw dotyczących ustalania przebiegu granic i punktów granicznych nieruchomości,

45. ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa.

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.09.2018
Data modyfikacji : 01.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry