Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNS

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

dyrektor Renata Mikulska

ul. Kilińskiego 30, pok. 208

sekretariat tel. (48) 36 20 691

 

Do zadań Wydziału należy:

 1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa bez tytułu prawnego,
 4. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie,
 5. zamiana, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 6. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, udzielanie bonifikat
  i przesuwanie terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 7. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa,
 8. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczanie, udzielanie bonifikat, rozkładanie na raty, przesuwanie terminów płatności oraz waloryzacja  opłat przekształceniowych,
 9. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,
 10. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,
 11. rozpatrywanie wniosków zarządców o wynajmowanie (wydzierżawianie, użyczanie) nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,
 12. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze umowy bądź sądownie,
 13.  rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa,
 14. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie budżetu wydziału,
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu Państwa jako współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowch, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
  w których Skarb Państwa posiada lokale mieszkalne,
 16. udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia na rzecz Skarbu Państwa odszkodowań za drogi publiczne,
 17. prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań w trybie ustawy
  o rodzinnych ogrodach działkowych,
 18. sporządzanie planów realizacji polityki Skarbu Państwa i rocznych sprawozdań do Wojewody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 19. reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych, w których Skarb Państwa  jest stroną postępowania z wyjątkiem spraw dotyczących  ustalania przebiegu granic i punktów granicznych nieruchomości,  
 20. ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa,
 21. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek z tytułu zbycia (przekształcenia) przez Skarb Państwa nieruchomości wraz z rozłożeniem ceny sprzedaży (przekształcenia) na raty.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry