Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNG

Wydział Nieruchomości Gminnych

dyrektor Małgorzata Pracka

ul. Kilińskiego 30, pok. 209

tel. sekretariat (48) 36 20 980

e-mail: wng@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom,

2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości gminnych bez tytułu prawnego,

3. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,

4. udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych,

5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom,

6. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczanie opłat przekształceniowych,

7. udzielanie bonifikat od opłaty jednorazowej w trybie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

8. przekazywanie nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,

9. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

10. uwłaszczenia przedsiębiorstw oraz spółdzielni w stosunku do nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,

11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania nieruchomości gminnych w użytkowanie ogrodów działkowych w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

12. przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości komunalnych na rzecz jednostek, które je użytkują,

13. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

14. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek wpisanych z tytułu remontów,

15. prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości lotniska Radom – Sadków,

16. prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

17. prowadzenie postępowań zwrotowych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

18. prowadzenie postępowań w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępniania nieruchomości w trybie art. 124 – 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

19. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia nieruchomości w trybie przepisów ustawy art. 124 – 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

20. prowadzenie czynności związanych z analizą stanów prawnych i podstaw prawnych nabycia nieruchomości publicznych,

21. ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

22. przygotowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu,

23. prowadzenie budżetu wydziału,

24. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,

25. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu,

26. ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 05.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry