Urząd Miejski w Radomiu

symbol KU

 

Wydział Księgowości Urzędu

Dyrektor Anna Zając

ul. Kilińskiego 30

pok. 326,    tel. (48) 36 20 490 

e-mail: ksiegowosc@umradom.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie ewidencji księgowej, ewidencji obrotu pieniężnego i zaangażowania środków budżetowych oraz

rozliczanie środków finansowych jednostki budżetowej Urząd Miejski w Radomiu, w zakresie:

1) wyodrębnionej- w razie potrzeby- ewidencji księgowej dla zadań finansowanych lub współfinansowanych

ze środków pomocowych krajowych i europejskich oraz pozabudżetowych dofinansowań z funduszy

państwowych,

2) dokumentów dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz wszystkich środków trwałych (wysokocennych

i wyposażenia) oraz obrotu magazynowego,

3) rozrachunków z tytułu depozytów i wadiów oraz zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów, zaliczek na

zakupy gotówkowe i kosztów podróży służbowych pracowników urzędu oraz radnych,

4) fakturowanych kosztów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie rejestru zakupu VAT,

5) pozostałych kosztów i wydatków według not księgowych i innych dokumentów niezwiązanych z obrotem VAT,

6) ewidencji i rozliczania dokumentów z tytułu udzielonych dotacji z budżetu Gminy;

2. realizacja zadań w zakresie obrotu pieniężnego i terminalowego oraz ewidencji księgowej i egzekucji

administracyjnej i cywilnej niepodatkowych należności budżetowych w zakresie:

1) ewidencji obrotu pieniężnego na wydzielonych rachunkach dochodów Skarbu Państwa, MSWiA oraz

niepodatkowych dochodów budżetowych,

2) opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych wraz z odprowadzaniem środków (CEPIK),

3) użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego tych

gruntów w prawo własności,

4) dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości GMR i SP oraz zwrotu odszkodowań za zwrócone nieruchomości,

5) opłat czynszowych i kaucji mieszkaniowych oraz pozostałych należności stanowiących dochody budżetowe,

6) opłat geodezyjnych, eksploatacyjnych i innych dotyczących ochrony środowiska, opłat adiacenckich, a także

renty planistycznej,

7) mandatów Straży Miejskiej oraz innych kar i grzywien nakładanych przez komórki organizacyjne urzędu;

3. realizacja zadań dotyczących wypłat na rzecz osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń i innych należności

podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także składkom na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, tj.:

1) wypłata wynagrodzeń na rzecz pracowników,

2) wypłata świadczeń z ZFŚS dla pracowników i byłych pracowników ( emerytów Urzędu),

3) wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

4) wypłata wynagrodzeń z tytułu umów-zlecenia i o dzieło,

5) wypłata diet radnym Rady Miejskiej w Radomiu oraz wynagrodzeń dla członków Komisji powoływanych przez

Prezydenta Miasta Radomia,

6) wypłata stypendiów (sportowych, artystycznych oraz stażowych) oraz nagród przyznanych przez Prezydenta

Miasta Radomia,

7) wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego,

8) rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zasiłków i składek ZUS oraz rozliczanie

I odprowadzanie składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych od w/w wypłat,

9) sporządzanie raportów, informacji i deklaracji w w/w zakresie;

4. realizacja zajęć wierzytelności oraz przygotowywanie informacji i odprowadzanie środków na wskazane przez

komornika konto bankowe;

5. ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT scentralizowanego według przekazanego zestawienia z komórki

organizacyjnej realizującej to zadanie oraz przekazywanie środków z tytułu podatku VAT jednostki Urząd Miejski na

wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy;

6. sporządzanie i przekazywanie właściwym adresatom, zlecanych do realizacji lub wynikających z zakresu działania

Wydziału określonych informacji księgowo-finansowych i ekonomicznych;

7. sporządzanie obowiązujących jednostkę Urząd Miejski sprawozdań budżetowych i finansowych, w zakresie i na

podstawie prowadzonych przez Wydział ksiąg rachunkowych;

8. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości jednostki, wykonywanych przez poszczególne komórki

organizacyjne Urzędu Miejskiego;

9. ustalanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych;

10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

(planu finansowego Urzędu Miejskiego);

11. terminowe regulowanie zobowiązań, ujętych w prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji księgowej, zgodnie

z umowami i planem finansowym Urzędu w ramach obowiązującego budżetu Miasta (planu finansowego

jednostki);

12. analizowanie – na podstawie posiadanej dokumentacji i ewidencji księgowej stopnia faktycznego wykorzystania

oraz zaangażowania środków z budżetu miasta, przeznaczonych na wydatki budżetowe, a będących w dyspozycji

Urzędu Miejskiego;

13. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących prowadzenia

rachunkowości Urzędu Miejskiego;

14. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami

prowadzącymi kontrolę Urzędu w zakresie działania Wydziału.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry