Urząd Miejski w Radomiu

symbol KU

 

Wydział Księgowości Urzędu

Dyrektor Anna Zając

ul. Kilińskiego 30

pok. 326,    tel. (48) 36 20 490 

e-mail: ksiegowosc@umradom.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej Urząd Miejski w Radomiu, w tym również w zakresie:

1) wyodrębnionych funduszy specjalnych, będących w administracji jednostki,

2) rozrachunków z tytułu dochodów Skarbu Państwa, objętych ewidencją księgową jednostki,

3) wyodrębnionej - w razie potrzeby - ewidencji księgowej dla zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych i europejskich.

2. sporządzanie i przekazywanie właściwym adresatom, zlecanych do realizacji lub wynikających z zakresu działania Wydziału, określonych informacji księgowo-finansowych i ekonomicznych,

3. dokonywanie – prowadzonych przez Wydział- rozliczeń finansowych,

4. prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń i obsługi funduszu płac, a także rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz poboru i przekazywanie wpłat w związku z realizacją Pracowniczych Planów Kapitałowych,

5. sporządzenie – obowiązujących jednostkę Urząd Miejski w Radomiu- sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w zakresie i na podstawie- prowadzonych przez Wydział - ksiąg rachunkowych tej jednostki,

6. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości jednostki, wykonywanych przez poszczególne komórki  organizacyjne Urzędu Miejskiego,

7. ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów księgowych,

8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu (planu finansowego Urzędu Miejskiego),

9. opiniowanie w zakresie przyjętych rozliczeń finansowych – przekazywanych w tym celu, Wydziałowi – projektów umów planowanych do zawarcia, a dotyczących zadań realizowanych przez Urząd Miejski,

10. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie ochrony wartości pieniężnych w tym zakresie,

11. terminowe regulowanie zobowiązań, ujętych w prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji księgowej, zgodnie z umowami i planem finansowym Urzędu w ramach obowiązującego budżetu Miasta (planu finansowego jednostki),

12. prowadzenie spraw związanych z windykacją nieuiszczonych w terminie – przez kontrahentów jednostki – należności budżetowych, za wyjątkiem podatków i opłat lokalnych oraz skarbowych, a także współuczestniczenie w dochodzeniu roszczeń spornych w tym zakresie,

13. analizowanie – na podstawie posiadanej dokumentacji i ewidencji księgowej – stopnia faktycznego wykorzystania oraz zaangażowania środków z budżetu miasta, przeznaczonych na wydatki budżetowe, a będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego,

15. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami prowadzącymi kontrolę Urzędu, w zakresie działania Wydziału.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry