Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WKS

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

p.o. dyrektora Wojciech Głód

pok.  103

tel. (48) 36 20 378

wks@umradom.pl

 

Zadania wydziału:

1. Promocja miasta i turystyka, w tym:

1) zarządzanie działalnością marketingową miasta w kraju i za granicą,

2) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej,

3) prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów komunikacji internetowej i promocja Miasta w internecie oraz utrzymywanie platformy sms-owej oraz aplikacji mobilnych do komunikacji z mieszkańcami,

4) wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych znaków miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach,

5) organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,

6) nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia www.radom.pl,

7) opracowywanie koncepcji działań promocyjnych Miasta w planach odzwierciedlających cele określone w Strategii Marki Radom lub innych dokumentach,

8) prowadzenie badań oraz analizowanie wizerunku Miasta, a także badań opinii publicznej,

9) uzgadnianie planów działań promujących Miasto, proponowanych przez niezależnych organizatorów,

10) opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych Miasta, zlecenia wykonania, zakupu i dystrybucji tych materiałów,

11) organizacja i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych Miasta w kraju i za granicą, oraz nadzór nad ich realizacją,

12) realizacja zadań z zakresu turystyki,

13) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

14) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki i krajoznawstwa zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawa,

15) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,

16) promowanie walorów turystycznych miasta Radomia min. poprzez współorganizację i organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

17) prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji
Turystycznej Ziemi Radomskiej”.

2. Komunikacja społeczna oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:

1) prowadzenie postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego,

2) promowanie zasad partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych poprzez konsultacje społeczne,

3) przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Radomia w szczególności dotyczących konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego.

4) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej zgodnie z regulaminem korzystania z usług Centrum,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności w zakresie:

a) pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie poradnictwa, szkoleń, seminariów, konferencji, konkursów propagujących i promujących działalność sektora non-profit itd.;

b) finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez NGO zadań publicznych w szczególności w obszarze wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

c) wspieranie radomskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

d) opracowywanie rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

6) nadzór nad fundacjami,

7) obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności organów konsultacyjno – doradczych Prezydenta Miasta Radomia,

8) wspieranie procesu tworzenia i rozwoju inicjatywnych grup obywatelskich zmierzających do utworzenia organizacji pozarządowej,

9) wspieranie inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz marginalizacji niektórych grup społecznych,

10) prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

11) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w „Kamienicy Deskurów”.

12) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie;

13) prowadzenie Radomskiego Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 01.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry