Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WKS

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

dyrektor Kamila Baranowska-Janas

pok.  103

tel. (48) 36 20 378

wks@umradom.pl

 

Zadania wydziału:

1. Promocja Miasta i turystyka w tym:

1) zarządzanie działalnością marketingową Miasta w kraju i za granicą,

2) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej,

3) prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów komunikacji internetowej i promocja Miasta w internecie,

utrzymywanie platformy sms-owej oraz aplikacji mobilnych do komunikacji z mieszkańcami,

4) wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych znaków miejskich

we wszelkich zgłoszonych przypadkach,

5) organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,

6) nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia www.radom.pl,

7) opracowywanie koncepcji działań promocyjnych Miasta w planach odzwierciedlających cele określone

w Strategii Marki Radom lub innych dokumentach,

8) prowadzenie badań oraz analizowanie wizerunku Miasta, a także badań opinii publicznej,

9) uzgadnianie planów działań promujących Miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów,

10) opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych Miasta,

zlecenia wykonania, zakupu i dystrybucji tych materiałów,

11) organizacja i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych Miasta w kraju i za granicą oraz nadzór nad

ich realizacją,

12) realizacja zadań z zakresu turystyki,

13) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta

zgodnie z wymogami ustawowymi,

14) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki i krajoznawstwa zgodnie

z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawa,

15) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,

16) promowanie walorów turystycznych Miasta Radomia min. poprzez współorganizację i organizację imprez

turystycznych i krajoznawczych,

17) prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji Turystycznej

Ziemi Radomskiej.

18) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Radomia za działania

promocyjne, w tym rozpatrywanie wniosków o nagrody Prezydenta za działania promocyjne,

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie w zakresie finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu

realizacji przez NGO zadań publicznych w obszarze turystyki.

2. Komunikacja społeczna, w tym:

1) prowadzenie postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego,

2) współpraca z jednostkami realizującymi projekty Budżetu Obywatelskiego, w szczególności w zakresie

kontaktu z wnioskodawcami, oznakowania projektów,

3) promowanie zasad partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych poprzez konsultacje społeczne,

sondy publiczne,

4) przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Radomia, w szczególności

dotyczących konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego,

5) monitoring procedur udziału społeczeństwa poprzez zbieranie i udostępnianie informacji o prowadzonych

procedurach na stronie www.

6) wsparcie procedur udziału społeczeństwa w ramach postępowań prowadzonych przez wydziały i jednostki

miejskie,

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:

1) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych zgodnie z regulaminem korzystania z usług Centrum,

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności w zakresie:

a) pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie poradnictwa, szkoleń, seminariów,

konferencji, konkursów propagujących i promujących działalność sektora non-profit itd.;

b) finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez NGO zadań publicznych

w szczególności w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

c) wspierania radomskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych współfinansowanych

ze środków Unii Europejskiej;

d) opracowywania rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi

i sporządzania sprawozdań z ich realizacji;

3) obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności organów konsultacyjno – doradczych Prezydenta Miasta

Radomia,

4) wspieranie procesu tworzenia i rozwoju inicjatywnych grup obywatelskich zmierzających do utworzenia

organizacji pozarządowej,

5) wspieranie inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród

dzieci i młodzieży oraz marginalizacji niektórych grup społecznych,

6) prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym

środków Unii Europejskiej,

7) nadzór nad fundacjami,

8) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz

nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie,

9) prowadzenie Radomskiego Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.

4. Obsługa strefy edukacji Kamienicy Deskurów w tym:

1) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w strefie edukacji Kamienicy

Deskurów.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 27.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry