Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WKS

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

p.o. dyrektora Wojciech Głód

pok.  103

tel. (48) 36 20 378

wks@umradom.pl

 

Zadania wydziału:

1. Promocja miasta i turystyka, w tym:

1) zarządzanie działalnością marketingową miasta w kraju i za granicą,

2) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji

Wizualnej,

3) prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów komunikacji internetowej i promocja Miasta

w internecie oraz utrzymywanie platformy sms-owej oraz aplikacji mobilnych do komunikacji

z mieszkańcami,

4) wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych znaków

miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach,

5) organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,

6) nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia

www.radom.pl,

7) opracowywanie koncepcji działań promocyjnych Miasta w planach odzwierciedlających cele

określone w Strategii Marki Radom lub innych dokumentach,

8) prowadzenie badań oraz analizowanie wizerunku Miasta, a także badań opinii publicznej,

9) uzgadnianie planów działań promujących Miasto, proponowanych przez niezależnych

organizatorów,

10) opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych

i informacyjnych Miasta, zlecenia wykonania, zakupu i dystrybucji tych materiałów,

11) organizacja i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych Miasta w kraju

i za granicą, oraz nadzór nad ich realizacją,

12) realizacja zadań z zakresu turystyki,

13) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na

terenie miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

14) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki

i krajoznawstwa zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawa,

15) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,

16) promowanie walorów turystycznych miasta Radomia min. poprzez współorganizację

i organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

2. Komunikacja społeczna oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:

1) prowadzenie postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, w tym

Budżetu Obywatelskiego,

2) promowanie zasad partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych poprzez

konsultacje społeczne,

3) przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Radomia

w szczególności dotyczących konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego.

4) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych zgodnie z regulaminem korzystania

z usług Centrum,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności w zakresie:

a) pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie poradnictwa, szkoleń,

seminariów, konferencji, konkursów propagujących i promujących działalność sektora

non-profit itd.;

b) finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez NGO

zadań publicznych w szczególności w obszarze wspierania i upowszechniania idei

samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

c) wspieranie radomskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

d) opracowywanie rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia

z organizacjami pozarządowymi i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

6) nadzór nad fundacjami,

7) obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności organów konsultacyjno – doradczych

Prezydenta Miasta Radomia,

8) wspieranie procesu tworzenia i rozwoju inicjatywnych grup obywatelskich zmierzających

do utworzenia organizacji pozarządowej,

9) wspieranie inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności na przeciwdziałanie

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz marginalizacji niektórych grup społecznych,

10) prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków

zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry