Urząd Miejski w Radomiu

symbol GOK


Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
dyrektor Agnieszka Korczak
pok. 311, tel. (48) 36 20 775; 36 20 672
e-mail: gok@umradom.pl
 

Do zadań Wydziału należy:

1. objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

2. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3. zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady,

4. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających przyjmowanie co najmniej: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

5. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6. udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych w danym roku kalendarzowym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych przepisami prawa poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów,

7. przygotowanie i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

8. przygotowywanie informacji do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy o zrealizowanych w danym roku kalendarzowym dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poniesionych wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

9. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

10. przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

11. organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości

niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

12. organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy,

13. określanie warunków dla udzielania zamówień publicznych w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi,

14. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15. zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

17. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

18. wydawanie decyzji o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości, którzy nie prowadzą kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

19. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

20. wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, objętej wpisem do rejestru,

21. coroczne przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

22. przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

23. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, od podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i od zbierających odpady komunalne,

24. przyjmowanie informacji od prowadzących instalacje komunale o odpadach przekazanych przez gminę, które zostały przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi lub przekazane w tym celu innemu posiadaczowi odpadów,

25. sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

26. nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

27. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

28. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń w zakresie dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29. księgowanie dokumentów zgodnie z Zakładowym Planem Kont i obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej

30. bieżąca analiza prowadzonych kont księgowych

31. wystawianie i weryfikacja upomnień i tytułów wykonawczych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu prowadzenia administracyjnych postepowań egzekucyjnych,

32. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

33. prowadzenie postępowań o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

34. prowadzenie postępowań w sprawie określenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

35. przygotowanie w terminie danych do sprawozdań gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36. przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry