Urząd Miejski w Radomiu

symbol GOK


Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
dyrektor Agnieszka Korczak
pok. 311, tel. (48) 36 20 775; 36 20 672
e-mail: gok@umradom.pl
 

Do zadań Wydziału należy:

1. objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi,

2. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3. zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,

metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady,

4. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających

przyjmowanie co najmniej: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła opakowań

wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i

chemikaliów, odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

5. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania

odpadów komunalnych,

6. udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady

komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

składowania,

c) osiągniętych w d a n y m r o k u k a l e n d a r z o w y m przez gminę oraz podmioty

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych przepisami prawa

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach

rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów,

7. przygotowanie i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej corocznej analizy stanu

gospodarki odpadami komunalnymi,

8. przygotowywanie informacji do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy o

zrealizowanych w danym roku kalendarzowym dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi i poniesionych wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi,

9. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości,

10. przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

11. organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

12. organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy,

13. określanie warunków dla udzielania zamówień publicznych w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi,

14. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

15. zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości stawek opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych

zawartych w deklaracji

17. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

18. wydawanie decyzji o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi właścicielom nieruchomości, którzy nie prowadzą kompostowania bioodpadów

w przydomowym kompostowniku,

19. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

20. wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, objętej wpisem do rejestru,

21. coroczne przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych

i wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

22. przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

23. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, od podmiotów

prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i od zbierających odpady

komunalne,

24. przyjmowanie informacji od prowadzących instalacje komunale o odpadach przekazanych przez

gminę, które zostały przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi lub przekazane

w tym celu innemu posiadaczowi odpadów,

25. sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi

ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi,

26. nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych w

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

27. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

28. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń w zakresie dochodów budżetowych z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

29. księgowanie dokumentów zgodnie z Zakładowym Planem Kont i obowiązującymi przepisami

ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej

30. bieżąca analiza prowadzonych kont księgowych

31. wystawianie i weryfikacja upomnień i tytułów wykonawczych dot. zaległości z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu prowadzenia administracyjnych postepowań

egzekucyjnych,

32. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

33. prowadzenie postępowań o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości w opłacie za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

34. prowadzenie postępowań w sprawie określenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

35. przygotowanie w terminie danych do sprawozdań gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

36. przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie

gminy.

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry