Urząd Miejski w Radomiu

symbol GKL

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

dyrektor Łukasz Kasprzycki

zastępca dyrektora Mirosław Kosno

 

ul. Żeromskiego 53, pok. 108

tel 48 36 20 830

e-mail: gkl@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy Miasta

Radomia (sprawy związane z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych),

2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi

Miejskiego Zarządu Lokalami,

3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z tytułu

niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne,

4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz dzierżawą

terenów miejskich pod słupy ogłoszeniowe,

5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów na terenie miasta, z

wyłączeniem pasów drogowych i terenów utrzymywanych przez Zakład Usług Komunalnych,

oraz spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenów

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom oraz

Skarbu Państwa,

6. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich placów

zabaw, boisk i skate - parków oraz wykonywanie prac remontowych infrastruktury miejskiej,

realizacji różnych prac porządkowych dot. terenów gminnych (miasta na prawach powiatuRadom oraz Skarbu Państwa) w przypadku interwencji mieszkańców, Straży Miejskiej oraz

wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie,

7. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości w tym rozbiórki budynków wyłączonych

z eksploatacji we współpracy z ZUK lub innymi podmiotami,

8. prowadzenie zadań w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości zabudowanych budynkami

lub budowlami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu – Radom, związanego z zapewnieniem kontroli technicznych, okresowych

przeglądów zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa budowlanego, jak również

prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej, w tym książek obiektu budowlanego,

9. nadzór dotyczący bieżącego wykonywania zadań związany z funkcjonowaniem Zakładu Usług

Komunalnych, Cmentarza Komunalnego i Miejskiego Zarządu Lokalami,

10. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie windykacji

należności czynszowych Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego porozumienia,

11. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot. naliczenia opłat

adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału

nieruchomości, wydawaniem decyzji administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

12. opłata za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych do cieków naturalnych,

13. ewidencja i nadzór nad środkami trwałymi Gminy Miasta Radomia stanowiącymi infrastrukturę

 techniczną podziemną w szczególności sieci komunalne oraz urządzenia wodne, wodociągowo -

 kanalizacyjne i hydrofornie,

14. Udzielanie zgód na dysponowanie nieruchomościami Gminy miasta Radomia, miasta na

 prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celach inwestycyjnych,

15. Ustanawianie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców przesyłowych na gruntach Gminy

 miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-Radom, Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania

 w zakresie urządzeń, przyłączy i infrastruktury technicznej,

16. wydawanie zezwoleń i zgód na zajecie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na

 prawach powiatu Radom z tytułu handlu sezonowego, realizowanych imprez itp.

17. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych w Wydziale.

18. prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego i powiatowego stanowiącego

własność Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry