Urząd Miejski w Radomiu

symbol GKL

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

p.o. dyrektora Mirosław Kosno

z-ca dyrektora Marcin Hendel

ul. Żeromskiego 53, pok. 108

tel 48 36 20 830

e-mail: gkl@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy Miasta Radomia (sprawy związane z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych),

2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Lokalami,

3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne,

4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz dzierżawą terenów miejskich pod słupy ogłoszeniowe,

5. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich placów zabaw, boisk i skate - parków oraz wykonywanie prac remontowych infrastruktury miejskiej, realizacji różnych prac porządkowych dot. terenów gminnych (miasta na prawach powiatu-Radom oraz Skarbu Państwa) w przypadku interwencji mieszkańców, Straży Miejskiej oraz wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie,

6. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości w tym rozbiórki budynków wyłączonych z eksploatacji we współpracy z ZUK lub innymi podmiotami,

7. prowadzenie zadań w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom, związanego z zapewnieniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa budowlanego, jak również prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej, w tym książek obiektu budowlanego,

8. nadzór dotyczący bieżącego wykonywania zadań związany z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych, Cmentarza Komunalnego i Miejskiego Zarządu Lokalami,

9. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie windykacji należności czynszowych Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego porozumienia,

10. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot. naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wydawaniem decyzji administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

11. opłata za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych do cieków naturalnych,

12. ewidencja i nadzór nad środkami trwałymi Gminy Miasta Radomia stanowiącymi infrastrukturę techniczną podziemną w szczególności sieci komunalne oraz urządzenia wodne, wodociągowo -kanalizacyjne i hydrofornie,

13. Udzielanie zgód na dysponowanie nieruchomościami Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celach inwestycyjnych,

14. Ustanawianie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców przesyłowych na gruntach Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-Radom, Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania w zakresie urządzeń, przyłączy i infrastruktury technicznej,

15. wydawanie zezwoleń i zgód na zajecie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom z tytułu handlu sezonowego, realizowanych imprez itp.

16. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych w Wydziale

17. prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego i powiatowego stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry