Urząd Miejski w Radomiu

symbol WFU

 

 

Wydział Funduszy Unijnych 

Dyrektor - Katarzyna  Bernat

ul. Kilińskiego 30

pok. 309, tel.  (48) 36 20 631

 

                  fax. (48) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bieżąca analiza celów i zadań Gminy oraz potrzeb finansowych na ich zrealizowanie w tym:

1) zbieranie danych na temat potrzeb i inicjatyw z wydziałów merytorycznych,

2) inicjowanie przedsięwzięć.

2. stałe monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania się

o fundusze unijne,

3. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania

środków z funduszy unijnych, w tym:

1) gromadzenie z wydziałów merytorycznych danych niezbędnych do właściwego

 opracowywania wniosków,

2) opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie,

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków

 pomocowych.

4. monitorowanie dostępnych źródeł finansowania w ramach funduszy norweskich i EOG,

5. przeprowadzenie niezbędnych procedur zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie,

6. przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,

7. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

i przedmiotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

8. monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

realizowanych przez nich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

9. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz

przedsiębiorstw na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

10. nadzór i kontrola nad realizowaniem założeń projektu w szkołach i placówkach oświatowych

(wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu),

11. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,

12. współpraca z odpowiednimi wydziałami urzędu w zakresie poprawnej realizacji projektów

oświatowych,

13. koordynacja i nadzór działań w zakresie projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez

zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, w tym:

1) zarządzanie i monitoring zaawansowania projektu,

2) przygotowanie sprawozdań oraz udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych

 podmiotów,

3) przeprowadzanie niezbędnych procedur zmierzających do realizacji projektu,

4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizowanego projektu,

5) organizacja i udział w konferencjach dotyczących projektu, w tym obsługa mediów

 społecznościowych,

6) prowadzenie strony internetowej projektu.

14. Prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta, w tym:

1) monitorowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji przez nie

 strategii rozwoju miasta,

2) udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej

i samorządu województwa i ich jednostek w zakresie opracowywanych prze nie projektów

 strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na

 kierunki strategii rozwoju miasta.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 06.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry