Urząd Miejski w Radomiu

symbol WFU

 

 

Wydział Funduszy Unijnych 

Dyrektor - Katarzyna  Bernat

ul. Kilińskiego 30

pok. 309, tel.  (48) 36 20 631

                  fax. (48) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bieżąca analiza celów i zadań Gminy oraz potrzeb finansowych na ich zrealizowanie w tym:

zbieranie danych na temat potrzeb i inicjatyw z wydziałów merytorycznych,

1) inicjowanie przedsięwzięć.

2. stałe monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania się

o fundusze unijne,

3. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków

z funduszy unijnych, w tym:

1) gromadzenie z jednostek merytorycznych danych oraz pozyskiwanie opracowanej przez jednostki

merytoryczne dokumentacji niezbędnej do właściwego opracowywania wniosków,

2) opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie,

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.

4. monitorowanie dostępnych źródeł finansowania w ramach funduszy norweskich i EOG,

5. przeprowadzanie niezbędnych procedur zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie,

6. przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji nt. funduszy UE do jednostek organizacyjnych Urzędu

Miasta,

7. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych Gminy

w zakresie i przedmiocie możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

8. gromadzenie informacji z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

w zakresie realizowanych przez nie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

9. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,

10. nadzór i kontrola nad realizowaniem założeń projektu w szkołach i placówkach oświatowych (wskaźniki

produktu, wskaźniki rezultatu),

11. współpraca z odpowiednimi wydziałami urzędu (pracownikami będącymi członkami Zespołów

Projektowych) w zakresie poprawnej realizacji projektów oświatowych,

12. koordynacja i nadzór działań w zakresie projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną

gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, w tym:

1) zarządzanie i monitoring zaawansowania projektu,

2) przygotowanie sprawozdań oraz udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych podmiotów,

3) przeprowadzanie niezbędnych procedur zmierzających do realizacji projektu,

4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizowanego projektu,

5) organizacja i udział w konferencjach dotyczących projektu, w tym obsługa mediów

społecznościowych,

6) prowadzenie strony internetowej projektu.

13. prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta, w tym:

1) nadzór nad opracowaniem strategii lokalnych i ponadlokalnych,

2) monitorowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji przez nie strategii

rozwoju miasta,

3) udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej

samorządu województwa i ich jednostek w zakresie opracowywanych przez nie projektów

strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na

kierunki strategii rozwoju miasta.

14. nadzór nad działaniami Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry