Urząd Miejski w Radomiu

symbol WE

Wydział Edukacji

dyrektor Agnieszka Grabska

ul. Żeromskiego 53 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek oświatowych

tworzących sieci szkół;

2. nadzór działalności podległych szkół i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół

i placówek oświatowych;

3. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

4. koordynowanie, przygotowywanie i prowadzenie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek

oświatowych w ramach funkcjonowania ZSZO;

5. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę kształcenia

specjalnego;

6. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych;

7. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów przewozu dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością

do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych, a także z ustalaniem prawa do korzystania z bezpłatnego

transportu dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością do tych placówek, realizowanego przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.;

8. wydawanie zaświadczeń o możliwości przyjęcia nowych uczniów do szkoły podstawowej w związku z planowaną

inwestycją mieszkaniową;

9. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół

i placówek oświatowych;

10. realizacja zadań związanych z udzielaniem stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół

ponadpodstawowych;

11. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

12. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym: przekazywanie danych

do zbioru danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbioru danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru

danych o nauczycielach; upoważnianie do dostępu do bazy danych SIO; potwierdzanie prawdziwości danych

dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli zawartych w zestawieniach systemu informacji oświatowej,

niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki

samorządu terytorialnego; prowadzenie bazy danych oświatowych;

13. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego;

14. prowadzenie spraw spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy;

15. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie

do ewidencji/zmianach we wpisie, decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o odmowie dokonania zmian

we wpisie, decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji;

16. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli;

17. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego;

18. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

19. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

20. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

21. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych;

22. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

23. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji

w sprawach nadania bądź odmowy stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

24. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych;

25. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

26. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia;

27. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości opłat za posiłki,

ustalanie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych

w szkolnym schronisku młodzieżowym;

28. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły i placówki oświatowe,

w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania;

29. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem przez szkoły i placówki pomieszczeń i powierzchni w najem,

dzierżawę albo użyczenie;

30 prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Radomia dla dyrektorów szkół i placówek

oświatowych;

31. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół i placówek publicznych

i niepublicznych;

32. obsługa dotacji dotyczących szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych;

33. dotowanie szkół i placówek niepublicznych;

34. kontrola szkół i placówek niepublicznych;

35. obsługa projektów unijnych w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych, których beneficjentem

są szkoły publiczne;

36. zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w Wydziale Edukacji i placówkach edukacyjnych;

37. nadzór nad działalnością Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych

przez Gminę Miasta Radomia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry