Urząd Miejski w Radomiu

symbol WE

Wydział Edukacji

dyrektor Agnieszka Grabska

ul. Żeromskiego 53 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek

 oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór działalności podległych szkół i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy

 organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

4. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego,

5. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół i placówek oświatowych,

6. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę

 kształcenia specjalnego,

7. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek

 resocjalizacyjnych,

8. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych dla

 dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

9. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub

 fizyczną,

10. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym:

 przekazywanie danych do zbioru danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbioru

 danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach; upoważnianie

 do dostępu do bazy danych SIO; prowadzenie bazy danych oświatowych,

11. prowadzenie spraw spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,

12. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie

 do ewidencji/zmianach we wpisie, decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o odmowie

 dokonania zmian we wpisie, decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji, decyzji o nadaniu/cofnięciu

 uprawnień szkoły publicznej,

13. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

14. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

15. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

16. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek

 oświatowych,

17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa

 pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

18. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla

 pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach

 oświatowych,

19. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

20. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywanie

 odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy stopnia awansu zawodowego

 nauczyciela kontraktowego,

21. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach

 i placówkach oświatowych,

22. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

23. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości

 opłat za posiłki, ustalanie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za

 korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,

24. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły

 i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

25. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem przez szkoły i placówki pomieszczeń

 i powierzchni w najmem, dzierżawę albo użyczenie,

26. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Radomia dla dyrektorów

 szkół i placówek oświatowych,

27. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół

 i placówek publicznych i niepublicznych,

28. obsługa dotacji dotyczących szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,

29. dotowanie szkół i placówek niepublicznych,

30. kontrola szkół i placówek niepublicznych,

31. obsługa projektów unijnych w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych, których

 beneficjentem są szkoły publiczne,

32. zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w Wydziale Edukacji i placówkach

 edukacyjnych,

33. przygotowywanie i prowadzenie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek

 oświatowych w ramach funkcjonowania ZSZO

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry