Urząd Miejski w Radomiu

symbol WE

Wydział Edukacji

dyrektor Agnieszka Grabska

ul. Żeromskiego 53 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór działalności podległych szkół i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

4. koordynowanie, przygotowywanie i prowadzenie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w ramach funkcjonowania ZSZO,

5. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę kształcenia specjalnego,

6. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

7. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych,

8. wydawanie zaświadczeń o możliwości przyjęcia nowych uczniów do szkoły podstawowej w związku z planowaną inwestycją mieszkaniową,

9. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

10. realizacja zadań związanych z udzielaniem stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych,

11. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

12. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym: przekazywanie danych do zbioru danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbioru danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach; upoważnianie do dostępu do bazy danych SIO; potwierdzanie prawdziwości danych dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli zawartych w zestawieniach systemu informacji oświatowej, niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; prowadzenie bazy danych oświatowych,

13. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego,

14. prowadzenie spraw spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,

15. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji/zmianach we wpisie, decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o odmowie dokonania zmian we wpisie, decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji,

16. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

17. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

18. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

19. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

20. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

21. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

22. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

23. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

24. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,

25. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

26. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,

27. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości opłat za posiłki, ustalanie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,

28. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

29. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem przez szkoły i placówki pomieszczeń i powierzchni w najem, dzierżawę albo użyczenie,

30 prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Radomia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

31. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół i placówek publicznych i niepublicznych,

32. obsługa dotacji dotyczących szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,

33. dotowanie szkół i placówek niepublicznych,

34. kontrola szkół i placówek niepublicznych,

35. obsługa projektów unijnych w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych, których beneficjentem są szkoły publiczne,

36. zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w Wydziale Edukacji i placówkach edukacyjnych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry