Urząd Miejski w Radomiu

symbol WBO

  

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY

Dyrektor Wydziału  
płk rez. mgr Sławomir Figarski  -  Pełnomocnik Ochrony

ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 12 
tel. (48) 36-20-571
fax (48) 36-20-695
 
e-mail: wbzk@umradom.pl
             
bo@umradom.pl         

Zastępca Dyrektora Wydziału  

ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 12 
tel. (48) 36-20-571
fax (48) 36-20-695

e-mail: wbzk@umradom.pl
             
bo@umradom.pl         

REFERAT WOJSKOWY I OCHRONY DANYCH
ul. Stanisława Moniuszki 9                     
Kierownik Referatu
mgr Iwona Cygan 
pokój 13A
tel. (48)  36-20-576
 
     (48)  36-20-109
i.cygan@umradom.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA
ul. Stanisława Moniuszki 9
Kierownik  Referatu
mjr rez. mgr Arkadiusz  Zając
pokój 10 

tel. (48) 36-20-577
      (48) 36-20-154

arkadiusz.zajac@umradom.pl 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
ul. Stefana Żeromskiego 53
tel. (48) 36-20-121

mczk@umradom.pl

REFERAT OCHRONY I MONITORINGU MIASTA
ul. Stanisława Moniuszki 9
Kierownik Referatu

pokój 16  
tel. (48) 36-20-884
sbm@umradom.pl

MONITORING MIEJSKI
ul. Stefana Żeromskiego 53 
tel. (48) 36-20-741
monitoring@umradom.pl 

Do zadań wydziału należy:

1. planowanie, organizacja oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska na terenie miasta,

2. realizacja zadań związanych z powoływaniem, organizacją i trybem pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego,

3. realizacja zadań związanych z organizacją, trybem pracy i obsługą powołanego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

4. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych w tym:

1) ewakuacja ludności,

2) zabezpieczenie dóbr kultury,

3) ewidencja budowli ochronnych,

4) gospodarka sprzętem OC,

5) organizacja szkoleń,

6) organizowanie Akcji Kurierskiej,

7) organizacja funkcjonowania Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Radomia w warunkach

bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz Systemu Stałego Dyżuru,

8) opracowywanie planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i zastępczych miejsc szpitalnych.

5. nadzór i koordynacja zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy oraz zakłady pracy z terenu miasta Radomia,

6. współpraca z podmiotami z terenu Radomia realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa,

7. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic sportowych znajdujących się na terenie miasta Radomia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

8. szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony informacji niejawnych,

9. realizacja zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

10. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

11. wnioski do prokuratury o ściganie osób, które niedopełniały obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej,

12. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych,

13. prowadzenie dokumentacji oświadczeń majątkowych pracowników UM i kierowników jednostek podległych Prezydentowi Miasta i ich publikowanie w BIP,

14. monitoring miejski – podniesienie bezpieczeństwa na monitorowanych ulicach naszego miasta,

15. stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Radomia,

16. realizacja posiedzeń i tematyki Komisji Bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,

17. nadzór nad Strażą Miejską,

18. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,

19. opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnej,

20. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego systemu ochrony informacji niejawnych,

21. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,

22. prowadzenie Kancelarii Tajnej UM,

23. prowadzenie postępowań sprawdzających,

24. prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych,

25. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki druków ścisłego zarachowania poprzez:

a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,

b) prowadzenie kontroli wewnętrznych,

c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych.

26. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki wekslami poprzez:

a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,

b) prowadzenie kontroli wewnętrznych.

27. prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony obiektów UM,

28. realizacja zadań dotyczących postępowań w sprawach zgromadzeń zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach,

29. prowadzenie dokumentacji w sprawie dodatkowego zatrudnienia pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry