Urząd Miejski w Radomiu

symbol Ar

 

Wydział Architektury

p.o. dyrektora Piotr Kijas
ul. Kilińskiego 30 

pok. 224,  tel. (48) 36 20 230,

   fax  (48) 36 20 239

e-mail: architektura@umradom.pl


Referat Budownictwa 
kierownik pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Planowania Przestrzennego
kierownik pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Infrastruktury i Inwestycji Celu Publicznego
pok. 223 tel. 48 36 20 687

załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę i przebudowę obiektów budowlanych,

2. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,

3. przenoszenie decyzji pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,

4. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

5. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania budynków lub ich części,

6. wydawanie decyzji o ustalaniu warunków zabudowy,

7. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

8. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

9. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu,

10. opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

11. wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

12. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

13. opiniowanie projektów prac geologicznych,

14. uzgadnianie decyzji inwestycyjnych,

15. uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację kopalin,

16. opiniowanie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców mineralnych,

17. opiniowanie wniosków cudzoziemców w sprawie nabycia nieruchomości,

18. sporządzanie opinii i informacji dla potrzeb innych wydziałów Urzędu,

19. wydawanie zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych,

20. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

21. wydawanie zaświadczeń potwierdzających określone fakty i stany prawne zgodnie z wymogami prawa,

22. nadzór merytoryczny nad Miejską Pracownią Urbanistyczną.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 13.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry