Urząd Miejski w Radomiu

symbol Ar

 

Wydział Architektury

dyrektor Piotr Kijas
ul. Kilińskiego 30 

pok. 224,  tel. (48) 36 20 230,

   fax  (48) 36 20 239

e-mail: architektura@umradom.pl


Referat Budownictwa 
kierownik pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Planowania Przestrzennego
kierownik pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Infrastruktury i Inwestycji Celu Publicznego
pok. 223 tel. 48 36 20 687

załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę i przebudowę obiektów budowlanych;

2. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;

3. przenoszenie decyzji pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu;

4. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

5. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania budynków lub ich części;

6. wydawanie decyzji o ustalaniu warunków zabudowy;

7. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;

9. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu;

10. opiniowanie projektów podziału nieruchomości;

11. wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

12. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

13. opiniowanie projektów prac geologicznych;

14. uzgadnianie decyzji inwestycyjnych;

15. uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację kopalin;

16. opiniowanie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców mineralnych;

17. opiniowanie wniosków cudzoziemców w sprawie nabycia nieruchomości;

18. sporządzanie opinii i informacji dla potrzeb innych wydziałów Urzędu;

19. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;

20. wydawanie zaświadczeń potwierdzających określone fakty i stany prawne zgodnie z wymogami prawa;

21. nadzór merytoryczny nad Miejską Pracownią Urbanistyczną.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry