Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BR

Biuro Rewitalizacji
kierownik Marzena Kędra
tel.(48) 36 20 161
48 36 20 777
48 36 20 114

48 36 20 897
e-mail: rewitalizacja@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym opracowania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji programu rewitalizacji,

2. przygotowywanie projektów uchwał oraz informacji dotyczących rewitalizacji,

3. inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji wskazanego w programie rewitalizacji obszaru Miasta Radomia w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i innych,

4. koordynacja działań Gminy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji, w tym wskazanych

w programie rewitalizacji,

5. udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych Gminy Miasta Radomia z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych oraz krajowych,

6. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, mieszkańców i innych interesariuszy na temat możliwości pozyskiwania środków na rewitalizację,

7. współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami Gminy Miasta Radomia w zakresie działań służących rewitalizacji, w tym w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, środowiskowego,

8. inicjowanie i współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych i innych działań społecznych na obszarze rewitalizacji,

9. udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji oraz w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie projektów strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na interesy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji,

10. przygotowywanie i udzielanie informacji z zakresu położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji,

11. informacja i promocja działań dotyczących rewitalizacji w Radomiu,

12. prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem Rewitalizacja – ożywiamy Śródmieście w ramach strony www.radom.pl ,

13. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry