Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BP

Do zadań Biura należy:

1. w zakresie współpracy z Radą Miejską:

1) koordynacja zadań związanych z przekazywaniem projektów uchwał, których wnioskodawcą

jest Prezydent Miasta Radomia do Biura Rady Miejskiej;

2) koordynacja zadań związanych z przekazywaniem komórkom organizacyjnym Urzędu

Miejskiego uchwał podjętych przez Radę Miejską w Radomiu;

3) przygotowywanie informacji dla Radnych Rady Miejskiej z realizacji uchwał w oparciu dane

zebrane z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego;

4) nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych;

2. w zakresie obsługi sekretariatów:

1) organizacja pracy oraz obsługa techniczna i administracyjna sekretariatów Prezydenta,

Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta;

2) dbałość o prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów przekazywanych do podpisu dla

Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta.

3. w zakresie współpracy międzynarodowej:

1) obsługa oficjalnych spotkań i wizyt międzynarodowych Prezydenta;

2) prowadzenie oficjalnej korespondencji z miastami partnerskimi Radomia;

3) koordynacja prowadzonych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne

gminy zadań z zakresu współpracy międzynarodowej.

4. koordynacja działań w zakresie udzielania odpowiedzi posłom i senatorom w związku

z wykonywaniem przez nich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996r.

o wykonywaniu mandatu posła i senatora;

5. prowadzenie rejestru oraz przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego aktów normatywnych i innych aktów prawnych z wyłączeniem uchwał Rady

Miejskiej;

6. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi,

organami administracji rządowej i innymi podmiotami;

7. prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz ich publikacja w Biuletynie

Informacji Publicznej;

8. realizacja zadań wynikających z regulaminu obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym

Prezydenta Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym;

9. realizacja zadań wynikających z regulaminu przyznawania medalu Prezydenta Miasta Radomia

 i medalu Bene Merenti Civitas Radomiensis;

10. koordynacja zadań w zakresie współpracy w ramach Związku Miast Polskich oraz innych związków

i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

11. udział w konsultacjach ogłaszanych przez instytucje państwowe oraz samorządowe w zakresie

legislacji, również w ramach współpracy w stowarzyszeniach jednostek samorządu

terytorialnego.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry