Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/biuro-kontroli/14101,symbol-BK.html
2022-05-20, 22:56

symbol BK

 

Biuro Kontroli 

Kierownik Anna Ławida

Zastępca Kierownika Renata Mikulska

pok. 158, tel. (48) 362 07 32

ul. Żeromskiego 53

e-mail: bk@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy:

1. monitorowanie systemu kontroli zarządczej Urzędu i Gminy Miasta Radomia,

2. współdziałanie z Zespołem ds. Kontroli Zarządczej w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją zadań operacyjnych i strategicznych, w oparciu o dokumenty i informacje wpływające z komórek organizacyjnych Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia,

3. przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Radomia,

4. organizowanie i protokołowanie prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej Urzędu,

5. planowanie i sprawowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

6. planowanie i prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych objętych budżetem Miasta w tym odnośnie kontroli zarządczej,

7. zawiadamianie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach,

8. przyjmowanie, koordynacja i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu Miejskiego,

9. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego,

10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole zadań realizowanych przez Gminę Miasta Radomia,

11. prowadzenie ewidencji dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez jednostki kontroli zewnętrznej,

12. koordynacja wnoszenia, przez komórki organizacyjne Urzędu, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole i do otrzymanych zaleceń pokontrolnych oraz udzielania informacji o wykonaniu lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

13. realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Prezydenta,

14. wykonywanie działań dot. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. :

a) sporządzanie rocznych harmonogramów kontroli zadań publicznych zleconych przez Gminę Miasta Radomia

organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) sprawowanie kontroli planowanych oraz pozaplanowych zadań publicznych zleconych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z obowiązującą w Urzędzie „Procedurą zgłaszania wewnętrznego przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”,

16. organizowanie i obsługa prac Zespołu ds. Rozpatrywania Zgłoszeń naruszeń prawa.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony