Urząd Miejski w Radomiu

symbol BK

 

Biuro Kontroli 

Kierownik Anna Ławida

pok. 158, tel. (48) 362 07 32

ul. Żeromskiego 53

e-mail: bk@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy:

1. monitorowanie systemu kontroli zarządczej Urzędu i Gminy Miasta Radomia,

2. współdziałanie z Zespołem ds. Kontroli Zarządczej w zakresie corocznej identyfikacji i analizy

 ryzyka związanego z realizacją zadań operacyjnych i strategicznych, w oparciu o dokumenty

 i informacje wpływające z komórek organizacyjnych Urzędu i podległych jednostek

 organizacyjnych Gminy Miasta Radomia,

3. przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organiza-

 cyjnych Gminy Miasta Radomia,

4. organizowanie i protokołowanie prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej Urzędu,

5. planowanie i sprawowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

6. planowanie i prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych objętych budżetem

 Miasta w tym odnośnie kontroli zarządczej,

7. zawiadamianie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia

 dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach,

8. przyjmowanie, koordynacja i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu

 Miejskiego,

9. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego,

10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole zadań realizowanych przez

 Gminę Miasta Radomia,

11. prowadzenie ewidencji dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez jednostki kontroli

 zewnętrznej,

12. koordynacja wnoszenia, przez komórki organizacyjne Urzędu, zastrzeżeń do ustaleń zawartych

 w protokole i do otrzymanych zaleceń pokontrolnych oraz udzielania informacji o wykonaniu lub

 przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

13. realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Prezydenta,

14. wykonywanie działań dot. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom

 i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. :

 a) sporządzanie rocznych harmonogramów kontroli zadań publicznych zleconych przez

 Gminę Miasta Radomia organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) sprawowanie kontroli planowanych oraz pozaplanowych zadań publicznych zleconych

 przez Gminę Miasta Radomia organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry