Urząd Miejski w Radomiu

symbol Kd

 

Biuro Kadr i Szkoleń

kierownik  Martyna Molga

ul. Kilińskiego 30

pok.  111, tel. (48) 36 20 220
pok.  112, tel. (48) 36 20 744
pok.  104, tel. (48) 36 20 749

e-mail: kadry@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organi-

 zacyjnych, powiatowych kierowników służb,

2. koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami

 ludzkimi,

3. ubezpieczanie społeczne, sprawy emerytalno-rentowe pracowników,

4. rekrutacja pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zachowa-

 niem procedury naboru,

5. organizacja służby przygotowawczej,

6. prowadzenie rejestrów: poleceń wyjazdów służbowych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych  przez Prezydenta pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz  umów zlecenia i o dzieło zawieranych z pracownikami Urzędu,

7. koordynacja i nadzór nad realizacją procesu ocen pracowniczych,

8. zarządzanie systemem szkoleń i podnoszeniem umiejętności zawodowych pracowników,

9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie robót

 publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich,

10. prowadzenie ewidencji badań okresowych, przestrzeganie ich terminowości oraz kierowanie

 pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne,

11. realizacja zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 niepełnosprawnych, w tym sporządzanie deklaracji PFRON,

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry