Urząd Miejski w Radomiu

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 


PROWADZONYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

 

BIURA:

BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE:  

 zasoby archiwalne: 

1. dokumentacja Urzędu Miejskiego

  - kategorii „A” przechowywana przez 10 lat w Urzędzie, a następnie przekazywana do Archiwum Państwowego,

  - kategorii „B” przechowywana przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej;

2. akta osobowe i płacowe ze zlikwidowanych zakładów pracy:

Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Radomiu ul. Limanowskiego,

Kombinatu Budownictwa Komunalnego,

Radomskich Zakładów Terenowych Ceramiki Budowlanej,

Kozienickich Zakładów Przemysłu Materiałów Budowlanych w Kozienicach

Iłżeckich Zakładów Przemysłu Materiałów Budowlanych w Iłży,

Zwoleńskich Zakładów Terenowych Przemysłu Materiałów Budowlanych,

Radomskich Zakładów Terenowych Prefabrykacji w Radomiu,

Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych w Radomiu,

Radomskich Zakładów Terenowych Przemysłu Materiałów Budowlanych w Radomiu,

Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego w Radomiu,

Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych w Kazimierzy Wielkiej,

Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego w Radomiu,

Zakładów Płytek i Wyrobów Sanitarnych w Radomiu,

Miejskiego Zarządu Rewaloryzacji Budynków Mieszkalnych w Radomiu,

Miejskiego Zespołu Usług Projektowych w Radomiu,

Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania Kierowców w Radomiu,

Zakładu Budżetowego „Żłobki Miejskie” w Radomiu,

ZPOZ „Przychodnie Radomskie” w Radomiu,

Izby Wytrzeźwień w Radomiu (akta osobowe),

Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Radomiu.
 

Udostępnianie: na wniosek zainteresowanej osoby

 

BIURO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OBSŁUGI INWESORA  :

 • ewidencja przedsiębiorców, dla których Prezydent Miasta jest organem ewidencyjnym
 • rejestry udzielonych zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Udostępnianie: wszystkim zainteresowanym na pisemny wniosek, odpłatnie

 

BIURO KADR I SZKOLEŃ:

 • rejestr zatrudnionych i zwolnionych
 • rejestr umów zleceń
 • rejestr umów o dzieło
 • rejestr delegacji
 • rejestr upoważnień

  Udostępnianie: osobom bezpośrednio zainteresowanym

 

BIURO KONTROLI:

 •       centralny rejestr skarg i wniosków

Udostępnianie:

 •       podmiotom uprawnionym, w szczególności organom ścigania i organom administracji publicznej
 •        w trybie dostępu do informacji publicznej    

 

BIURO PREZYDENTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

        rejestr osób uhonorowanych medalem „Bene Merenti Civitas Radomiensis”

        rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

        rejestr Uchwał Zarządu Miasta (zasoby archiwalne)

Udostępnianie: zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ:

·         rejestr uchwał Rady Miejskiej

·         rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej

·         rejestr interpelacji i zapytań radnych

Udostępnianie: wszystkim zainteresowanym na wniosek

 

BIURO SPORTU:

        ewidencja uczniowskich klubów sportowych

        ewidencja stowarzyszeń sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Udostępnianie: zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

BIURO WINDYKACJI:

·         ewidencja tytułów wykonawczych

·         ewidencja zabezpieczeń w postaci wpisu hipoteki przymusowej

·         rejestr dłużników

·         rejestr dłużników  zajętych wierzytelności

·         rejestr banków, w których dłużnicy posiadają rachunki

·         archiwum załatwionych tytułów wykonawczych

 

Udostępnianie: uprawnionym organom egzekucyjnym w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz innym organom według odrębnych przepisów.

 

BIURO REWITALIZACJI:

- gminna ewidencja zabytków

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:

W zasobach USC znajdują się:

       archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów:

A. parafii rzymskokatolickich:
- św. Jana (Fara) z lat 1919-1945
- ONMP (Katedra) z lat 1921-1945
- NSJ (Glinice) z lat 1921-1945
- św.Teresy (Borki) z lat 1939-1945
- św.Józefa (Młodzianów) z roku 1945
- św.Stanisława (Garnizonowy) z lat 1926-1940


B. parafii prawosławnej:
- św. Mikołaja z lat 1941-1945

C. parafii ewangelicko-augsburskiej
z lat 1918-1945

D. wyznania mojżeszowego
z lat 1919-1940


E. księgi sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego
z lat 1946 – 2015

F .elektroniczny rejestr aktów stanu cywilnego od 2015 roku.


-.       bieżąca elektroniczna rejestracja zdarzeń tj: urodzeń, małżeństw i zgonów
z terenu miasta Radomia

-        rejestr czynności materialno-technicznych Kierownika USC dotyczących rejestracji zdarzeń / urodzeń, małżeństw i zgonów/, które miały miejsce poza granicami Polski

-        rejestr czynności materialno-technicznych Kierownika USC w sprawie unieważnienia, prostowania, uzupełnienia, ustalania treści aktu stanu cywilnego

-       rejestr zezwoleń Kierownika USC na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

-       rejestr wydawanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski

-.       rejestr wydawanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

·         rejestr bieżący korespondencji

·         rejestr wniosków wpływających w sprawie wydania aktów stanu cywilnego

·         rejestr decyzji Kierownika USC wydanych w sprawie zmiany imion i nazwisk


Udostępnianie: Odpisy oraz zaświadczenie wydawane są osobom, których dotyczą, ich wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, współmałżonkowi lub przedstawicielowi ustawowemu. Dokumenty powyższe wydawane mogą być również na wniosek osoby, która wykaże interes prawny, sądu, prokuratury lub innego organu państwowego. Interesanci załatwiani są w ustawowym terminie po złożeniu stosownego podania
i okazaniu dowodu osobistego.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

·         rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

·         rejestr decyzji pozwoleń na budowę obiektów kubaturowych

·         rejestr pozwoleń na budowę sieci

·         rejestr decyzji odmownych

·         rejestr decyzji pozwoleń na użytkowanie i zgłoszenie o zakończeniu budowy (do 10.07.03)

·         rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

·         rejestr postanowień

·         rejestr dzienników budów

·         archiwum ewidencji na podstawie ww. rejestrów

 

Udostępnianie: inwestorom, wydziałom Urzędu Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego, prokuraturze, sądom rejonowym, policji – na żądanie pisemne

 

 WYDZIAŁ PODATKÓW:

·         rejestr podatników, podatków i opłat lokalnych

·         ewidencje księgowe dokumentów służących rozliczeniu finansowemu  podatnika

Udostępnianie: Za wyjątkiem publicznie dostępnej informacji o wysokości i przyczynach umorzenia podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w kwocie wyższej niż 100 zł podatnikom, którzy są przedsiębiorcami, powyższe rejestry objęte są tajemnicą skarbową.

 

WYDZIAŁ EDUKACJI:

 • ewidencja szkół i placówek niepublicznych
 • ewidencja spełniania obowiązku nauki
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 

Udostępnianie: zgodnie z przepisami prawa
 

WYDZIAŁ GEODEZJI

 •   Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
 •   Ewidencja miejscowości ulic i adresów
 •   Szczegółowe osnowy geodezyjne (bank osnów)
 •   Baza danych obiektów topograficznych (mapa zasadnicza)
 •   Archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnianie: na warunkach (sposób, zakres, w terminie) określonych w przepisach, na podstawie których prowadzony jest rejestr.

Podstawa prawna udostępnienia informacji:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (Dz.U. z 2016 r., poz.1629 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z  2012 r., poz.125)

Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r., poz.1382 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz. U. z  2017 r., poz.570)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych gromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r., poz.1692)

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922)

 

 •   Zbiór o nazwie  „Podziały i rozgraniczenia nieruchomości”

Podstawę gromadzenia danych stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm./ Zbiór zawiera dane osobowe wnioskodawców o podział i rozgraniczenie nieruchomości.

 

Udostępnianie:

Na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.922)
ze zm.)

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ:

- ewidencja mieszkalnych budynków komunalnych

            udostępnianie: wewnątrz wydziału w zakresie prowadzonych spraw, do użytku służbowego,

 

- rejestr opłat adiacenckich i renty planistycznej

            udostępnianie: osobom, których akta dotyczą, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 

- rejestr odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego

            udostępnianie: podmiotom, których akta dotyczą, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

 • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: 

REFERAT PRAW JAZDY

• ewidencja kierowców - w postaci akt ewidencyjnych osób oraz w systemie informatycznym (dotyczy praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy)

• archiwum  (akta kierowców prowadzone od 1955 roku)

 

Ewidencja komputerowa (CEK):

- w bazie gromadzone są dane o kierowcach:

- ewidencja wydanych praw jazdy krajowych i międzynarodowych

- ewidencja zatrzymanych praw jazdy

- ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

- ewidencja cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

- ewidencja kierowców skierowanych na badania lekarskie

- ewidencja kierowców skierowanych na egzamin sprawdzający kwalifikacje

 

Udostępnianie:

- osobom, których akta dotyczą

- podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 100c ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 108 poz. 908 ze zm. )

 

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

• ewidencja pojazdów - w postaci akt ewidencyjnych pojazdów (archiwum)

Ewidencja komputerowa (CEP):

- w bazie gromadzone są dane o pojazdach i ich właścicielach, jak również o dokumentach wydanych na pojazdy:

- ewidencja wydanych kart pojazdów

- ewidencja wydanych zezwoleń na nabicie numerów identyfikacyjnych i wykonanie tabliczek znamionowych

- ewidencja dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję

- ewidencja tablic indywidualnych

- ewidencja tablic przyjętych i przekazanych do kasacji

- ewidencja zamówień druków komunikacyjnych

- ewidencja zamówień tablic rejestracyjnych

- ewidencja korespondencji referatu

- ewidencja wycofań czasowych pojazdów

- ewidencja wydanych zaświadczeń

 

REFERAT DS. EWIDENCJI, NADZORU I KONTROLI NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW I OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW ORAZ DS. USUWANIA POJAZDÓW Z DROGI

- rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 

- rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 

Udostępnianie:

- osobom, których akta dotyczą

- podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 80c ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 108 poz. 908 ze zm. )

 

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  I TURYSTYKI:

     ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie miasta

Udostępnianie:  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

WYDZIAŁ KULTURY:

  -   rejestr instytucji kultury

  - ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

Udostępnianie:. Wyciągi z rejestru instytucji kultury udostępniane są  na wniosek instytucji kultury

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ewidencja zbiorników bezodpływowych
 • ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i splarni zwłok zwierząt i ich części
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej  
 • rejestr właścicieli oznakowanych zwierząt przetrzymywanych na terenie Gminy Miasta Radomia  

Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:

Referat dowodów osobistych:

·         rejestr wydanych i utraconych dowodów tożsamości – objęty klauzulą „zastrzeżone”

·         rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości

·         rejestr osób zmarłych – objęty klauzulą „zastrzeżone”

·         rejestr wypożyczonych teczek dowodowo-osobowych i udzielanych informacji

·          rejestr wydanych decyzji o zmianie imion i nazwisk – objęty klauzulą „zastrzeżone”

·         rejestr wysyłanych teczek dowodowo-osobowych do urzędów na terenie kraju

·         rejestr wysyłanych zapotrzebowań na teczki dowodowo-osobowe do urzędów na terenie kraju

·         rejestr skasowanych dowodów osobistych przesłanych do urzędu jako znalezione

·         rejestr wysyłanych wniosków o udostępnienie danych osobowych do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie

·         archiwum teczek dowodowo-osobowych mieszkańców Radomia

·         archiwum teczek dowodowo-osobowych osób przebywających za granicą

·         archiwum teczek dowodowo-osobowych osób zmarłych

Udostępnianie
na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, urzędowi Policji i innym instytucjom
na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym

Referat ewidencji ludności

·         rejestry wyborców

·         kartoteka stałych mieszkańców

·         kartoteka alfabetyczna

·         kartoteka zameldowań na pobyt czasowy

·         kartoteka cudzoziemców

·         kartoteka przejściowa

·         rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu

·         rejestr wydanych zaświadczeń

·         rejestr udzielonych informacji

·         archiwum byłych mieszkańców

Udostępnianie: na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, urzędowi Policji i innym instytucjom; na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym

 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH:

-   ewidencja ilościowo-wartościowa nieruchomości publicznych

·         ewidencja dzierżawców gruntów Skarbu Państwa

·         ewidencja użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa

          ewidencja ilościowo-wartościowa gruntów Skarbu Państwa

·         ewidencja dzierżawców gruntów Gminy

·         ewidencja użytkowników wieczystych gruntów Gminy

·         ewidencja gruntów i budynków Gminy

Udostępnianie: wewnątrz urzędu w zakresie prowadzonych spraw do użytku służbowego  

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  I OCHRONY

Referat  Wojskowy i  Ochrony Danych:

·        rejestr mężczyzn objętych rejestracją – na potrzeby kwalifikacji wojskowej

·         rejestr kobiet objętych rejestracją – na potrzeby kwalifikacji wojskowe

·         rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

·        rejestr wydanych decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków   
         rodziny, przyznaniu pokrycia należności mieszkaniowych

·         rejestr upoważnień pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
          i Ochrony do dostępu do zbiorów danych osobowych UM

·         listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

·         księgi orzeczeń lekarskich o zdolności osób do służby wojskowej

Udostępnianie:  Powyższe ewidencje  nie są udostępniane publicznie  i są chronione zgodnie z ustawą
                          o ochronie danych osobowych

Referat  Ochrony i Monitoringu Miasta:

 ·       książka  interwencji

Udostępnianie:  Powyższe ewidencje  nie są udostępniane publicznie  i są chronione zgodnie z ustawą
                          o ochronie danych osobowych

Referat  Bezpieczeństwa:

·         ewidencja schronów

·         ewidencja sprzętu OC

·         ewidencja urządzeń specjalnych

·         ewidencja kart realizacji zadań OC przez zakłady pracy

·         rejestr zakładów pracy będących potencjalnymi sprawcami poważnej awarii technologicznej

·         ewidencja kart ujęć wody

·         ewidencja nałożonych na rzecz obrony decyzji rzeczowych i osobistych (świadczenia osobiste i rzeczowe)

·         ewidencja decyzji uchylających i umorzeniowych

·         ewidencja kurierów Akcji Kurierskiej (plan Akcji Kurierskiej – zastrzeżone)

·         ewidencja osób podlegających obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz osób, które odbyły przeszkolenie

·         wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Radomia przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.    

Udostępnianie: inspekcjom, strażom wchodzącym w skład systemu ratowniczego w mieście, informacje niejawne  
                          wyłącznie osobom dopuszczonym do dostępu do informacji niejawnej.

Kancelaria Tajna:

·        rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone”

·        ewidencja wydanych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych
         stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone i „poufne”

·         rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji
         niejawnych

·         rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

·         ewidencja pieczęci okrągłych do plasteliny i pieczęci urzędowych

·         dzienniki ewidencji

·         książka  doręczeń przesyłek miejscowych

·         rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

·         ewidencja osób, którym wydano poświadczenia bezpieczeństwa  upoważniające do dostępu do informacji
          niejawnych stanowiących tajemnice państwową „ tajne ”.

Powyższe ewidencje i rejestry nie są udostępniane publicznie

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/lista/zk?sl=1272
    Wykaz dziennych opiekunów: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/lista/o?sl=1272

 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

·         rejestr spraw dotyczących ochrony indywidualnych i zbiorowych konsumentów

Udostępnianie: zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 22.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry