Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 162 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Koniówka”

 

 

 

 

 

Druk Nr 132

 

 

 

UCHWAŁA NR 162/2007

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 29.08.2007r.

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Koniówka” obejmującego teren ograniczony: od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej terenami zielonymi i leśnymi, od strony południowo-wschodniej ul. Czarnieckiego, od strony południowo-zachodniej ul. Folwarczną.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 1.  

  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Koniówka” obejmującego teren ograniczony: od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej terenami zielonymi i leśnymi, od strony południowo-wschodniej ul. Czarnieckiego, od strony południowo-zachodniej ul. Folwarczną.

 

 

 1.  

  Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

 1.  

  Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 2.  

  Przedmiotem planu jest w szczególności określenie przeznaczenia terenu pod zabudowę sportową, oświatową, rekreacyjną i usługowo-handlową, prawidłowej obsługi komunikacyjnej i w infrastrukturę techniczną, układu przestrzeni publicznych oraz zasad utrzymania wartościowej zieleni i granicy terenów chronionych.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wojciech Skurkiewicz

Metadane

Data publikacji : 31.08.2007
Data modyfikacji : 15.12.2020
Obowiązuje od : 29.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury - dyr. Robert Kornatka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry