Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 110 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

 

 

 

Druk nr 76

 

 

 

UCHWAŁA NR 110/2007

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 23.04.2007r.

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony granicą miasta, ul. Potkańskiego, ul. Podleśną, dawnym potokiem Mnich, zwanego dalej „Rajec Poduchowny 1”

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 1.  

  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rajec Poduchowny 1” obejmującego teren ograniczony granicą miasta, ul. Potkańskiego, ul. Podleśną, dawnym potokiem Mnich.

 2.  

  Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 1.  

  Zakres planu określają ustalenia art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 2.  

  Przedmiotem planu jest w szczególności ustalenie przeznaczenia terenu, granicy terenów zielonych chronionych, zasad podziału i sposobu zagospodarowania działek, wytyczenie prawidłowego układu komunikacyjnego.

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wojciech Skurkiewicz

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2007
Data modyfikacji : 15.12.2020
Obowiązuje od : 23.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry