Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

 

 

 

 

 

Druk nr 50

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 97/2007

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 23.04.2007r.

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Podwalną, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta i Narutowicza, zwany dalej „Narutowicza”.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 1.  

  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza” obejmującego teren pomiędzy ulicami Podwalną, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta i Narutowicza.

 2.  

  Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

 1.  

  Zakres planu określają ustalenia art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 2.  

  Przedmiotem planu jest w szczególności określenie przestrzeni publicznych, przebiegu dróg, przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz zasad przebudowy i ochrona obiektów zabytkowych.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wojciech Skurkiewicz

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2007
Data modyfikacji : 15.12.2020
Obowiązuje od : 23.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry