Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 57/2006


Druk Nr 25

Uchwała nr 57/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28.12.2006r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 lipca 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z późn. Zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Zubrzyckiego.

§ 2

Ustala się przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Skurkiewicz

Metadane

Data publikacji : 29.12.2006
Data modyfikacji : 06.09.2010
Obowiązuje od : 28.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry