Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 895

 

 

 

 

 

Druk Nr 935a

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 895/2006

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 16.10.2006

 

 

 

 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia „Centrum Północ”

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -

 

 

 •  

  stwierdzając zgodność ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.1999 r. -

 

 

 

Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

 

Ustalenia ogólne

 

 

 

§ 1

 

 

 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego, uchwalonego Uchwałą Nr 261/2000 RM w Radomiu z dnia 20.03.2000 r., zwaną dalej planem „Centrum Północ”.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Plan obejmuje obszar położony w centrum miasta Radomia, ograniczony:

 

 

 •  

  od strony północnej Potokiem Północnym,

 •  

  od strony wschodniej linią rozgraniczenia ul. Chrobrego, linią rozgraniczenia ul. Czystej oraz linią przebiegającą jak zaznaczono na załączniku graficznym,

 •  

  od strony południowej projektowaną linią rozgraniczenia ul. Kelles-Krauza i Struga,

 •  

  od strony zachodniej linią rozgraniczenia ul. Malczewskiego.

 

 

 

§ 3

 

 

 1.  

  Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 

 

 1.  

  ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego na obszarze projektowanego centrum w zakresie:

 •  

  ochrony elementów systemu ekologicznego,

 •  

  stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej,

 •  

  zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej miasta,

 •  

  zagwarantowania przestrzeni dla celów publicznych,

 •  

  ochrony wartości historyczno-kulturowych obszaru,

 1.  

  uzyskanie ładu przestrzennego,

 2.  

  umożliwienie działalności inwestycyjnej różnorodnych podmiotów, minimalizacja konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni i optymalizacja korzyści z ich działalności.

 

 

 1.  

  Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do prowadzenia działalności realizacyjnej na obszarze „Centrum Północ”.

 

 

 

§ 4

 

 

 1.  

  Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne, a w tym:

 •  

  tereny usług o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

 •  

  tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem U/KP,

 •  

  teren obiektu sakralnego, oznaczony na rysunku planu symbolem OS,

 •  

  tereny usługowo-mieszkaniowe, oznaczone na rysunku planu symbolem UM,

 •  

  tereny mieszkalnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem MM,

 •  

  tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

 •  

  tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP, KDZ, KDD.

 

 

 1.  

  Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach.

 

 

 

§ 5

 

 

 1.  

  Integralną częścią planu są następujące załączniki do uchwały:

 1.  

  Załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany w skali 1:1000

 2.  

  Załącznik nr 2 - wykaz uwag nie uwzględnionych w projekcie planu.

 3.  

  Załącznik nr 3 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy.

 

 

 1.  

  Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

 1.  

  granice terenu objętego planem,

 2.  

  granice obszaru strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej z zastrzeżeniem

 

ust. 3,

 1.  

  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

 2.  

  linie zabudowy obowiązujące,

 3.  

  linie zabudowy nieprzekraczalne,

 4.  

  budynki zabytkowe do zachowania,

 

 

 1.  

  Granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej może zostać zmieniona na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1.  

  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonego niniejszą uchwałą,

 2.  

  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

 3.  

  przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw i aktów wykonawczych,

 4.  

  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać w strefie funkcjonalnej,

 5.  

  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, a które mogą być realizowane z zachowaniem warunków podanych w ustaleniach szczegółowych,

 6.  

  strefie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym,

 7.  

  terenie - należy przez to rozumieć obszar stanowiący część strefy funkcjonalnej, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

 8.  

  przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć ogólnodostępne ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne i place,

 9.  

  obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie oznaczone na rysunku planu, określające obowiązującą odległość ściany budynku od linii rozgraniczających z wyłączeniem elementów wysuniętych poza lico ściany do maksimum 1,5 m takich jak tarasy, gzymsy i wykusze,

 10.  

  nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną w planie linię zabudowy określającą minimalną dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej lub granicy działki z uwzględnieniem wszelkich elementów wysuniętych poza lico ściany jak balkony, tarasy, gzymsy, wykusze,

 11.  

  usługach - należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o funkcjach innych niż usługowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności, z wyłączeniem produkcji przemysłowej,

 12.  

  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki inwestora, i które nie zaliczają się według obowiązujących przepisów prawa do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

 

 

§ 7

 

 

 1.  

  Na terenie objętym planem znajdują się następujące obiekty objęte prawną ochroną konserwatorską:

 1.  

  Na części terenu w granicach zaznaczonych na rysunku planu - układ urbanistyczno-architektoniczny miasta Radomia wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 14.09.1989r. pod nr rejestru 410/A/89,

 2.  

  Obiekt przy ulicy Malczewskiego 20 (Rogatka Miejska) wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 19.03.1984r. pod nr rejestru 243/A/84,

 3.  

  Dwa obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków tj.: budynek przy ul. Malczewskiego 20 oraz budynek przy ulicy Malczewskiego 22.

 1.  

  Na terenach objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się jako obowiązujące sporządzanie dokumentacji projektowej przez architektów i uzgadnianie jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dwuetapowo - na etapie koncepcji i projektu budowlanego.

 2.  

  Gabaryty i charakter nowej zabudowy w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej powinny być dostosowane do skali urbanistycznego zespołu zabytkowego i nie powinny stwarzać dysonansów wysokościowych w krajobrazie architektonicznym zabudowy tej części miasta.

 3.  

  Forma architektoniczna zabudowy projektowanej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej winna charakterem form i detali architektonicznych (tj. gzyms wieńczący, międzypiętrowy, itp.) nawiązywać do historycznej zabudowy.

 4.  

  Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów:

 1.  

  Dopuszcza się adaptację otworów okiennych parteru na witryny i wejścia do lokali użytkowych, pod warunkiem zharmonizowania nowych rozwiązań z kompozycją fasady,

 2.  

  W obiektach zabytkowych należy stosować stolarkę okienną drewnianą o takich samych podziałach, gabarytach i konstrukcji jak stolarka pierwotna, z zastrzeżeniem punktu 3),

 3.  

  W obiektach chronionych ujętych w gminnej ewidencji zabytków dopuszcza się na parterach lokali usługowych zastosowania stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej lub drewnianej,

 4.  

  Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie jako zabieg dotyczący całego budynku na podstawie zatwierdzonego przez WKZ projektu remontu elewacji wraz z kolorystyką - zabronione jest malowanie części obiektu np. parteru, fragmentu parteru,

 5.  

  Elewacje winny być wykończone w tynku,

 6.  

  Wszelkie reklamy na elewacjach budynków w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wymagają uzgodnienia WKZ. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w którym firma ma swoją siedzibę - dla każdej firmy dopuszczalna jest jedna reklama na obiekcie,

 7.  

  Należy stosować pokrycie dachów z dachówki ceramicznej lub cementowej, dopuszcza się również blachę płaską.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

 1.  

  Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających, zgodnie z przepisami odrębnymi, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

 2.  

  Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany fakultatywnie (zgodnie z przepisami odrębnymi),

 3.  

  Dopuszcza się wszelką nieuciążliwą działalność gospodarczą o charakterze usługowym o takich rozwiązaniach technicznych i technologicznych, które gwarantują eliminowanie ponadnormatywnego oddziaływania (emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu) na środowisko poza teren, do którego jednostka ma tytuł prawny,

 4.  

  Określa się następujące zasady ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami:

 1.  

  ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi,

 2.  

  obowiązuje utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,

 3.  

  obowiązuje utrzymanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach odrębnych oraz doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty,

 4.  

  obowiązuje ochrona powierzchni ziemi, polegająca na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności między innymi poprzez utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów określonych w przepisach odrębnych oraz doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one dotrzymane,

 1.  

  Ochrona akustyczna winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi,

 2.  

  Na terenach stref: MM i UM ustala się dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej 65 dB, w porze nocnej 55 dB; w przypadku usług publicznych oświaty i na terenach z nimi sąsiadującymi poziom dopuszczalny hałasu wynosić winien w porze dziennej 55 dB a w porze nocnej 45 dB.

 3.  

  Zasady gospodarowania odpadami, obowiązki posiadaczy odpadów, gromadzenie odpadów, winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi oraz podporządkowane aktualnie obowiązującemu gminnemu planowi gospodarki odpadami,

 4.  

  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków może się odbywać wyłącznie na bazie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przy czym:

 1.  

  zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków winny być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi,

 2.  

  dostawcy (wytwórcy) ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych winni spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i odrębnych,

 1.  

  Obowiązuje realizacja nasadzeń zieleni w postaci szpalerów drzew, krzewów i zieleni niskiej wzdłuż dróg i ulic,

 2.  

  Należy zapewnić połączenie terenów zielonych Placu Jagiellońskiego z terenami zieleni urządzonej projektowanymi wzdłuż Potoku Północnego poprzez pas zieleni projektowany po wschodniej stronie budynku NOT-u, wzdłuż drogi dojazdowej 3KDD i przez tereny strefy MM - jak zaznaczono na rysunku planu. Preferowana zieleń wysoka.

 

 

 

§ 9

 

 

 

Na terenach przestrzeni publicznych obejmujących ciągi komunikacji, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, place, tereny zieleni ogólnodostępnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

 1.  

  Należy zapewnić dostępność placów i ciągów pieszych osobom niepełnosprawnym,

 2.  

  Dopuszcza się etapowanie realizacji placów i ciągów pieszych,

 3.  

  Urządzenie przestrzeni publicznych należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami,

 4.  

  Dopuszcza się włączanie ciągów pieszych i placów w realizowane obiekty - pod warunkiem utrzymania układu i funkcji przestrzeni publicznych,

 5.  

  Tereny należy zagospodarowywać z uwzględnieniem: posadzek, małej architektury, zieleni, oświetlenia i założeń wodnych,

 6.  

  Nawierzchnie należy wykonać z materiałów wysokiej jakości; preferowane materiały naturalne,

 7.  

  Dla obiektów projektowanych na obszarze objętym planem obowiązują następujące minimalne wskaźniki ilości miejsc postojowych dla rowerów:

 •  

  mieszkania - 1 mp/1 mieszkanie

 •  

  domy studenckie - 1 mp/2 łóżka

 •  

  administracja - 1 mp/180 m2 pow. użytkowej

 •  

  sklepy - 1 mp/200 m2 pow. handlowej

 •  

  centra handlowe - 1 mp/150 m2 pow. handlowej

 •  

  kultura - 1 mp/30 miejsc siedzących

 •  

  kompleksy rozrywkowe - 1 mp/60 m2 pow. użytkowej

 •  

  sport, rekreacja - 1 mp/50 miejsc dla widzów

 •  

  hotele - 1 mp/40 użytkowników

 •  

  gastronomia - 1 mp/90 m2 pow. użytkowej

 •  

  szkolnictwo i nauka - 1 mp/8 studentów

 

 

 

§ 10

 

 

 

Dopuszcza się podziały nieruchomości - zgodnie z obowiązującymi przepisami - pod warunkiem zachowania przez nowo wydzielone działki wszystkich parametrów dotyczących zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy dla poszczególnych stref określonych w niniejszym planie.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Na całym obszarze planu obowiązuje uzgadnianie lokalizacji obiektów wysokościowych (np. wież kominów, masztów itp.) z Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - Szefostwem Służby Lotniskowej niezależnie od ustaleń szczegółowych planu, określających dopuszczalne gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne.

 

 

 

§ 12

 

 

 1.  

  Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych :

 1.  

  Obowiązuje stosowanie reklam, znaków oraz informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków i innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujednoliconej formie, wg zasad określonych w miejskim systemie informacji określonej przez właściwą gminną jednostkę organizacyjną, a do czasu jego zatwierdzenia wg zasad wymienionych w punkcie 2-7 oraz ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2.  

  Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

 1.  

  w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,

 2.  

  w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,

 3.  

  na pomnikach,

 4.  

  na formach małej architektury,

 5.  

  na ogrodzeniach,

 6.  

  na balkonach,

 7.  

  na drzewach,

 8.  

  na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

 1.  

  Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, należy umieszczać na budynku w taki sposób, aby nie zasłaniać i nie naruszać detalu architektonicznego,

 2.  

  Pionowe semafory należy umieszczać w taki sposób, aby nie zasłaniać dostępu światła do okien i nie zasłaniać oraz nie naruszać detalu architektonicznego,

 3.  

  Maksymalna wysokość poziomych szyldów i tablic reklamowych - 0,70 m, a pionowych - maksimum 1 kondygnacja, przy szerokości maksimum 0,70 m - z wyłączeniem terenów strefy U.

 4.  

  Usytuowanie reklamy na budynku warunkowane jest opracowaniem projektu całej elewacji, z uwzględnieniem usytuowania innych reklam.

 5.  

  Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów reklamowych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

 

 

 1.  

  Obowiązuje uzgadnianie projektów reklam i znaków informacyjno-plastycznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej i Architektem Miejskim na całym obszarze objętym planem.

 

 

 

§ 13

 

 

 

Dla terenu objętego planem ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną:

 

 

 1.  

  Nie dopuszcza się fundamentowania obiektów kubaturowych ani żadnych innych budowli na funkcjonujących urządzeniach podziemnych stanowiących uzbrojenie terenu bez odpowiedniej przebudowy tych urządzeń, za zgodą i według wymogów eksploatatorów omawianych urządzeń (dystrybutorów mediów) oraz za zgodą użytkowników zasilanych obiektów.

 

 

 1.  

  Wprowadzana zabudowa nie może utrudniać czynności eksploatacyjnych i remontowych funkcjonujących urządzeń uzbrojenia podziemnego.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z miejskiego systemu wodociągowego po przeprowadzeniu jego przebudowy (rozbudowy), z zachowaniem odbioru wody przez istniejących odbiorców, według wskazań wynikających z programu rozbudowy sieci wodociągowej miasta Radomia oraz potrzeb planowanej zabudowy i zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta sieci. Lokalizacja przewodów wodociągowych o charakterze ogólnolokalnym na terenach powszechnie dostępnych, głównie w granicach ciągów komunikacyjnych.

 

 

 1.  

  Odprowadzenie ścieków - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Przewody ogólnolokalnych ciągów kanalizacyjnych należy lokalizować na obszarach ogólnie dostępnych, głównie w ciągach komunikacyjnych.

 

 

 1.  

  Odprowadzenie wód opadowych - do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz do wód powierzchniowych według obowiązujących przepisów szczególnych. Obowiązuje stosowanie osadników przy wszelkiego rodzaju wpustach powierzchniowych. Na przewodach odprowadzających wody opadowe z powierzchni przeznaczonych dla ruchu i postoju samochodów oraz przy wylotach (zrzutach) do wód powierzchniowych należy stosować urządzenia przechwytujące produkty ropopochodne i organiczne. Nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych z wszelkiego rodzaju przewodów (rur, koryt itp.) bezpośrednio na nawierzchnie ciągów komunikacyjnych.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w gaz - z miejskiego systemu gazowniczego z zachowaniem warunków określonych w obowiązujących przepisach szczególnych.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła, pod warunkiem zachowania zasad zawartych w przepisach odrębnych oraz z miejskiego systemu ciepłowniczego (wg wytycznych RPEC) z ciepłociągu biegnącego po północnych i wschodnich obrzeżach terenu objętego planem, preferując wspólne przyłączenia dla kilku obiektów lub grup obiektów.

 

 

 1.  

  Zasilanie w energię elektryczną - z miejskiego systemu energetycznego wg warunków dystrybutora energii. Zakazuje się budowy trafostacji wolnostojących.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

 

Ustalenia szczegółowe

 

 

 

§ 14

 

 

 1.  

  Ustala się obszar strefy usługowej lokalizowania centralnych funkcji miasta, oznaczonej na rysunku planu symbolem U.

 

 

 1.  

  W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:

 1.  

  Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim z zakresu:

 •  

  administracji,

 •  

  kultury,

 •  

  szkolnictwa i nauki,

 •  

  sportu, turystyki i rekreacji,

 •  

  specjalistycznej służby zdrowia,

 •  

  handlu,

 •  

  inne,

 1.  

  Usługi komercyjne o zakresie jak w pkt 1).

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się:

 •  

  terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji pieszej, samochodowej i rowerowej, ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami strefy,

 •  

  tereny zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom o funkcji podstawowej,

 •  

  parkingi,

 

 

 1.  

  Obiekty i urządzenia o przeznaczeniu dopuszczalnym można realizować pod warunkiem, że:

 •  

  są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej,

 •  

  nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru strefy.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy usługowej U ustala się jako obowiązujące następujące zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

 1.  

  Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 70%,

 2.  

  Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10%; do powierzchni biologicznie czynnej wlicza się 50% powierzchni „zielonych dachów”,

 3.  

  Dopuszcza się realizację na terenie 1U obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

Dopuszcza się na terenie 1U realizację maksymalnie dwóch obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o łącznej powierzchni sprzedaży do 7000 m2,

 1.  

  Dla każdego terenu strefy dopuszcza się przeznaczenie maksymalnie 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów pod funkcję handlową.

 2.  

  Wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może być mniejsza niż 12,0 m,

 3.  

  Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 18,0 m, z tym że dopuszcza się wypiętrzenie przekraczające wysokość, o której mowa powyżej, o nie więcej niż 4,0 m, pod warunkiem, że powierzchnia wypiętrzeń nie przekroczy łącznie 40% powierzchni zabudowy,

 4.  

  Liczba nadziemnych kondygnacji przeznaczonych na usługi nie może być mniejsza niż 2, a w miejscach wypiętrzeń 3 kondygnacje,

 5.  

  Dla obiektów usługowych, stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie terenu, obowiązują następujące minimalne wskaźniki ilości miejsc parkingowych:

 •  

  administracja - 20 mp/1000 m2 pow. użytkowej

 •  

  kultura - 8 mp/100 widzów

 •  

  kino, teatr, sale widowiskowe - 20 mp/100 widzów

 •  

  handel, usługi - 18 mp/1000 m2 pow. użytkowej

 •  

  sport, rekreacja - 12 mp/100 użytkowników

 •  

  hotele - 40 mp/100 użytkowników

 •  

  gastronomia - 18 mp/100 konsumentów

 •  

  szkolnictwo i nauka - 16 mp/100 użytkowników

 1.  

  Dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie 100% miejsc parkingowych dla własnych potrzeb na wydzielonym pod inwestycję terenie,

 2.  

  W poziomie terenu w granicach lokalizacji inwestycji może być zlokalizowanych maksymalnie 50% koniecznych dla danego obiektu miejsc parkingowych,

 3.  

  Obowiązuje zakaz lokalizacji garaży boksowych,

 4.  

  Budynki i obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,

 5.  

  Narożnik południowo-wschodni zabudowy - do ukształtowania jako dominanta urbanistyczna (fragment zabudowy eksponowany przez najście od ul. Struga i z Placu Jagiellońskiego) o wysokości minimum 28,0 m do maksimum 42,0 m na maksymalnej powierzchni 5% powierzchni zabudowy obiektu,

 6.  

  Należy zapewnić bezkolizyjne połączenie Placu Jagiellońskiego z terenem objętym niniejszą zmianą planu,

 7.  

  Dopuszcza się lokalizację obiektów bezpośrednio przy granicach działek,

 8.  

  Do czasu realizacji docelowych obiektów w strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3, z wyłączeniem terenu strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej - dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,

 9.  

  Nawierzchnie należy wykonać z materiałów wysokiej jakości; preferowane materiały naturalne,

 10.  

  Elewacje należy wykonać z materiałów wysokiej jakości; preferowane materiały naturalne,

 11.  

  Linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące należy przyjąć według załącznika graficznego nr 1,

 12.  

  Dopuszcza się wzdłuż ulicy Chrobrego wycofanie elewacji w stosunku do obowiązującej linii zabudowy do 6,0 m w głąb terenu na maksimum 50% długości elewacji,

 13.  

  Na terenach oznaczonych symbolami 2U i 3 U dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków oraz zmianę ich funkcji zgodnie z ustaleniami ogólnymi niniejszego planu i ustaleniami dla strefy U.

 14.  

  Na terenach oznaczonych symbolami 1U i 3U należy zapewnić możliwość manewrowania na zakończeniu projektowanej ulicy dojazdowej 3KDD.

 

 

 

§ 15

 

 

 1.  

  Ustala się strefę obiektów obsługi komunikacji, oznaczoną na rysunku planu symbolem U/KP.

 

 

 1.  

  W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:

 1.  

  Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim z zakresu:

  •  

   administracji,

  •  

   kultury,

  •  

   szkolnictwa i nauki,

  •  

   sportu, turystyki i rekreacji,

  •  

   specjalistycznej służby zdrowia,

  •  

   handlu,

  •  

   inne,

 1.  

  Usługi komercyjne o zakresie jak w pkt 1).

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się:

  •  

   terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji pieszej, samochodowej i rowerowej, ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami strefy,

  •  

   tereny zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom o funkcji podstawowej,

  •  

   parkingi,

 

 

 1.  

  Obiekty i urządzenia o przeznaczeniu dopuszczalnym można realizować pod warunkiem, że:

 •  

  są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej,

 •  

  nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru strefy.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy U/KP obowiązują zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy :

 1.  

  Zakazuje się lokalizacji nowych stacji paliw i innych nowych obiektów obsługi komunikacji,

 2.  

  Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie istniejącej stacji paliw aż do jej likwidacji - bez możliwości jej rozbudowy i przebudowy,

 3.  

  W zakresie zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy, w tym dla realizacji nowych obiektów na terenie strefy obowiązują ustalenia jak dla strefy usług U - zgodnie z § 14 uchwały.

 

 

 

§ 16

 

 

 1.  

  Wyznacza się strefę zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczoną na rysunku planu symbolem UM.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu:

 1.  

  Usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym, ogólnomiejskim i regionalnym z zakresu:

 •  

  administracji,

 •  

  nauki i szkolnictwa,

 •  

  kultury,

 •  

  sportu, turystyki i wypoczynku,

 •  

  finansów i ubezpieczeń,

 •  

  specjalistycznej służby zdrowia,

 •  

  transportu i łączności,

 •  

  handlu,

 •  

  gastronomii,

 1.  

  Usługi komercyjne o zakresie jak w punkcie 1,

 2.  

  Mieszkalnictwo wraz z urządzeniami lokalnej obsługi.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

 •  

  liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji pieszej, samochodowej i rowerowej, w tym drogi przeciwpożarowe,

 •  

  parkingi,

 •  

  zieleń rekreacyjną ogólnodostępną,

 •  

  tereny i urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców.

 

 

 1.  

  Obiekty i urządzenia o przeznaczeniu dopuszczalnym w strefie, ustalone w ust. 3, można realizować pod warunkami, że:

 •  

  są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,

 •  

  nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru strefy.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy usługowo-mieszkaniowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów i ukształtowania zabudowy:

 1.  

  Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 50%,

 2.  

  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 30%, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza się 50% powierzchni „zielonych dachów”,

 3.  

  Maksymalna wysokość obiektów - 11 kondygnacji nie więcej niż 33,0 m,

 4.  

  W każdym budynku należy przeznaczyć minimum jedną kondygnację dostępną z poziomu ulicy na funkcję usługową,

 5.  

  Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie, ustala się niżej podane minimalne wskaźniki miejsc parkingowych:

  •  

   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 mp/1 mieszkanie

  •  

   administracja - 11 mp/1000 m2 pow. użytkowej

  •  

   handel, usługi - 14 mp/1000 m2 pow. użytkowej

  •  

   gastronomia - 16 mp/100 konsumentów

  •  

   kultura - 8 mp/100 użytkowników jednocz

  •  

   kino, teatr - 17 mp/100 miejsc widowiskowych

  •  

   hotel - 5 mp/100 użytkowników

  •  

   specjalistyczna służba zdrowia - 11 mp/1000 m2 pow. użytkowej

  •  

   sport - 12 mp/100 użytkowników jedn.

 1.  

  Obowiązuje wskaźnik minimum 8,0 m2 powierzchni zieleni ogólnodostępnej na mieszkańca przy wskaźniku maksimum 20-25 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca,

 2.  

  Obowiązuje zakaz lokalizacji garaży boksowych,

 3.  

  Nawierzchnie należy wykonać z materiałów wysokiej jakości; preferowane materiały naturalne,

 4.  

  Elewacje należy wykonać z materiałów wysokiej jakości; preferowane materiały naturalne,

 5.  

  Linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące należy przyjąć według załącznika graficznego nr 1,

 6.  

  Budynki i obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,

 7.  

  Na terenach strefy oznaczonych symbolami 2UM, 3UM, 4UM, 5UM dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejących budynków i zmianę ich funkcji zgodnie z ustaleniami niniejszego planu - ogólnymi i dla strefy UM.

 8.  

  Do czasu realizacji docelowych obiektów w strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3, z wyłączeniem terenu strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej - dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,

 

 

 

§ 17

 

 

 1.  

  Ustala się tereny strefy zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MM.

 

 

 1.  

  W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

 •  

  liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

 •  

  tereny zieleni rekreacyjnej ogólnodostępnej,

 •  

  usługi nieuciążliwe,

 •  

  komunikacja wewnętrzna piesza, samochodowa i rowerowa,

 •  

  parkingi.

 

 

 1.  

  Obiekty i urządzenia o przeznaczeniu dopuszczalnym w strefie, ustalone w ust. 3, można realizować jeżeli są niezbędne do funkcjonowania obiektów o przeznaczeniu podstawowym lub stanowią uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej MM obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

 1.  

  Dopuszcza się zabudowę terenów strefy do 35% powierzchni terenu zabudową nadziemną, łącznie z garażami podziemnymi do 50% powierzchni terenu,

 2.  

  Obowiązuje zachowanie 20% terenów strefy jako terenów biologicznie czynnych, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza się 50% powierzchni „zielonych dachów”,

 3.  

  Maksymalna powierzchnia terenu strefy przeznaczona pod funkcje dopuszczalne - 30%,

 4.  

  Na etapie projektu zagospodarowania terenu należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni wskazującą wartościowe drzewa,

 5.  

  Na terenie ograniczonym od północy granicą terenu zieleni urządzonej a od południa północną linią zabudowy mieszkaniowej obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów i placów utwardzonych. Dopuszcza się utwardzone ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

 6.  

  Dla zabudowy wielorodzinnej obowiązuje wskaźnik - minimum 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, z czego 50% miejsc należy zlokalizować w garażu podziemnym,

 7.  

  Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w projektowanych budynkach wzdłuż ulicy Malczewskiego, wewnętrznej drogi dojazdowej 1KDD i 2KDD oraz wzdłuż ulicy Chrobrego,

 8.  

  Dopuszcza się lokalizację usług wolnostojących od strony ul. Chrobrego,

 9.  

  Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - od strony Potoku Północnego, od ulic Chrobrego i Malczewskiego - maksimum 4 kondygnacje nadziemne; od strony projektowanej drogi wewnętrznej - maksimum 8 kondygnacji nadziemnych,

 1.  

  Dopuszcza się kąt nachylenia dachów budynków mieszkalnych i innych o funkcji dopuszczalnej - do 45o,

 2.  

  Obowiązuje zakaz grodzenia terenu,

 3.  

  Obowiązuje zakaz lokalizacji garaży boksowych,

 4.  

  Obowiązuje wskaźnik 8,0 m2 powierzchni terenu zieleni ogólnodostępnej na 1 mieszkańca przy wskaźniku maksimum 20-25 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca,

 5.  

  Linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące należy przyjąć według załącznika graficznego nr 1,

 6.  

  Do czasu realizacji docelowych obiektów w strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 - dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,

 

 

 

§ 18

 

 

 1.  

  Ustala się obszar strefy zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.

 

 

 1.  

  W strefie ZP ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:

 •  

  zieleń urządzona z przewagą zieleni wysokiej,

 •  

  cieki i zbiorniki wodne,

 •  

  urządzenia i tereny sportowe służące rekreacji codziennej,

 •  

  ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

 •  

  obiekty małej architektury.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej ogólnomiejskie i związane z obsługą obszaru strefy.

 

 

 1.  

  Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie można realizować pod warunkiem spełnienia jednej z przesłanek:

 •  

  będą stanowić uzupełnienie funkcji podstawowej,

 •  

  będą konieczne do funkcjonowania urządzeń o funkcji podstawowej,

 •  

  dopuszczalne przeznaczenie terenu nie będzie stanowić więcej niż 20% powierzchni strefy.

 

 

 1.  

  Na obszarze strefy zieleni urządzonej ustala się obowiązujące następujące zasady zagospodarowania terenu:

 1.  

  W stosunku do obiektów małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury technicznej - wymagana wysoka estetyka,

 2.  

  Wartościowe zadrzewienia i zakrzewienia - do adaptacji,

 3.  

  Zakazuje się likwidacji zadrzewień i zakrzewień, z tym, że dopuszcza się usuwanie pojedynczych drzew i krzewów w celach sanitarnych i dla zapewnienia bezpieczeństwa,

 4.  

  Przestrzenie publiczne, obiekty i urządzenia winny spełniać warunki umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym,

 5.  

  Do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 - dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu zielenią nieurządzoną,

 

 

 

§ 19

 

 

 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania istniejących i projektowanych elementów układu komunikacji:

 

 

 1.  

  Ul. Malczewskiego - istniejąca droga powiatowa klasy Z1/4, oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDZ, 4KDZ:

 1.  

  Linie rozgraniczenia w istniejących liniach zabudowy (pierzejach),

 2.  

  4 pasy ruchu,

 3.  

  Jezdnia jednoprzestrzenna o szerokości 14,0 m,

 4.  

  Od strony wschodniej chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni.

 

 

 1.  

  Ul. Chrobrego (od ul. Kusocińskiego do ul. Struga) - istniejąca droga powiatowa klasy Z1/4, oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDZ, 2KDZ:

 1.  

  Szerokość w liniach rozgraniczenia 35,0 - 40,0 m - łącznie z terenem KP,

 2.  

  4 pasy jezdni po 3,5 m,

 3.  

  Jezdnia jednoprzestrzenna,

 4.  

  Obustronne chodniki o szerokości min. 3,0 m oddzielone pasem zieleni od jezdni,

 5.  

  Dopuszcza się korektę wschodniej linii rozgraniczającej teren ulicy jeżeli wymagać tego będą rozwiązania techniczne drogi.

 

 

 1.  

  Projektowana ulica dojazdowa ogólnodostępna - oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD - zapewniająca dojazd do terenów usług i mieszkaniowych:

 1.  

  Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m,

 2.  

  Szerokość jezdni minimum - 5,0 m,

 3.  

  Chodnik obustronny po stronie północnej min. 1,5 m.

 

 

 1.  

  Teren parkingów tworzący pas drogowy ulicy Chrobrego - oznaczony na rysunku planu symbolem KP:

 1.  

  Dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżek rowerowych,

 2.  

  Dopuszcza się korektę zachodniej linii rozgraniczającej teren KP jeżeli wymagać tego będą rozwiązania techniczne dla ulicy Chrobrego.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

 

 

 

Ustalenia końcowe

 

 

 

§ 20

 

 

 

Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr 261/2000 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2000 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 46 z dnia 26.04.2000 r., poz. 464.

 

 

 

§ 21

 

 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 22

 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

 

 

§ 23

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tadeusz Henryk Derlatka

 

 

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 19.10.2006
Data modyfikacji : 03.10.2013
Obowiązuje od : 16.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry