Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 853


Druk Nr 880

UCHWAŁA Nr 853/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 3.07.2006 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się przebieg dróg gminnych przedstawiony w załączniku graficznym Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 121/99 Rady Miasta Radomia z dnia 5 lipca 1999 roku w sprawie zaliczenia dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia oraz Uchwała Nr 577/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 121/99 Rady Miasta w sprawie zaliczenia dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 06.07.2006
Data modyfikacji : 06.09.2010
Obowiązuje od : 03.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry