Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 497

 

 

 

Druk Nr 500

 

Uchwała Nr 497/2004

 

Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia
11.10.2004r.

 

w sprawie: zmian w Statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591), art. 5 ust, 6a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.) oraz §3 pkt 1, 2 i 3 oraz § 23 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków
i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek
doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców
metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.
(Dz. U. z 2003r. Nr 84, póz. 779).

 

§ l

 

W statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu wprowadza się zmiany określone załączniku do uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wnioskodawca Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Prezydent Miasta Radomia Tadeusz Pyrcioch

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Data modyfikacji : 02.07.2020
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu - dyr. Adam Tomala
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry