Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 327

 

 

 

UCHWAŁA NR 327/2003

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 29.12.2003r.

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Żółkiewskiego, ul. Energetyków i torami PKP przeznaczony w obowiązującym planie miasta pod funkcję usług sfery publicznej i obiektów obsługi gospodarki komunalnej miasta.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W Uchwale Nr 68/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 2 ust. 1: Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust 2 oraz w zależności od

 

potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Pozostałe postanowienia Uchwały powołanej w § 1 pozostają bez zmian.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tadeusz Henryk Derlatka

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.01.2004
Data modyfikacji : 15.12.2020
Obowiązuje od : 29.12.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry